Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

 

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan deiseanna ar fáil, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo go laethúil. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh post a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. Tá na folúntais leagtha amach de réir spriocdhátaí. Má tá ceist nó míniú ag teastáil, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig PEIG@cnag.ie

 • Aisteoir - Ros na Rún

  Curtha in Airde: 27 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá an sobalchlár cáiliúil Gaeilge Ros na Rún sa tóir ar aisteoirí nua do shraith 23. Cuirtear fáilte roimh iarratais do dhaoine atá os cionn 18 agus líofa sa Ghaeilge.

  Tuilleadh eolaisRos na Rún

 • Múinteoir Lánaimseartha (Trí phost) - Gaelcholáiste Dhoire

  Curtha in Airde: 15 Márta

  Spriocdháta: 24 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: D'fháilteodh Gaelcholáiste Dhoire roimh iarratais phostroinnte/pháirtaimseartha do na poist mhúinteoireachta thuas fosta. Déanfar measúnú ar chumas Gaeilge scríofa agus labhartha an iarrthóra le linn an phróisis earcaíochta. Beidh sé de cheart ag an phaineál ceapacháin na critéir inmhianaithe a chur i bhfeidhm nó iad a bhreisiú chun an gearrliostú a éascú.

  Cé gur conradh bliana atá sna poist thuas, coinníonn Bord Gobharnóirí Ghaelcholáiste Dhoire de cheart acu féin conradh buan a bhronnadh ar iarratasóir ag brath ar an taithí agus ar na cáilíochtaí atá aige/aici. Déanfar múinteoirí a cheapadh bunaithe ar riachtanais ábhair na scoile.

  Tuilleadh eolaisGaelcholáiste Dhoire

 • Múinteoir Sinsearach (Lánaimseartha) - Gaelcholáiste Dhoire

  Curtha in Airde: 15 Márta

  Spriocdháta: 17 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Ceapachán bliana, le féidearthacht go ndéanfaí buan é, 3 phointe bainistíochta (bheadh Gaelcholáiste Dhoire toilteanach seo a phlé bunaithe ar thuarastal reatha an iarratasóra). Bheadh Bord Gobharnóirí Ghaelcholáiste Dhoire sásta socrú a dhéanamh le múinteoir a ghlacadh ar thréimhse iasachta.

  Tuilleadh eolaisGaelcholáiste Dhoire

 • Scríbhneoir Scripte do Gheamaireacht - An Taibhdhearc

  Curtha in Airde: 21 Márta

  Spriocdháta: 13 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá coimisiún á thairiscint do scríbhneoir a bhfuil suim aige / aici iarratas a dhéanamh ar script a scríobh do gheamaireacht na Taibhdheirce, Nollaig 2018.

  Glacfar le iarratais dhá – trí leathanach ina gcuirfear síos ar an bhun scéal ar a mbeidh an gheamaireacht bunaithe mar aon le cur síos ar na carachtair agus an nualacht a bhainfidh leis do phobal féachana 2018 agus an costas a ghearrfar ar an script a scríobh.

  Tuilleadh eolais: An Taibhdhearc

 • Oibreacha Cothabhála/Airígh - Údarás na Gaeltachta (Dún na nGall)

  Curtha in Airde: 20 Márta

  Spriocdháta: 12 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá Údarás na Gaeltachta ag lorg léirithe suime ó chonraitheoirí cláraithe/daoine féin-fhostaithe maidir le hoibreacha cothabhála foirgnimh, tírdhreachtaithe agus oibreacha airígh.

  Tuilleadh eolais Údarás na Gaeltachta

 • Glantóir Oifige - Údarás na Gaeltachta (Gaoth Dobhair)

  Curtha in Airde: 20 Márta

  Spriocdháta: 12 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Tá glantóir oifige ag teastáil uaidh Údarás na Gaeltachta chun freastal ar Oifig Réigiúnach an Údaráis ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

  Tuilleadh eolais Údarás na Gaeltachta

 • Riarthóirí Céimithe - Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

  Curtha in Airde: 9 Márta

  Spriocdháta: 10 Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Sula dtosóidh tú ar d'iarratas ar an gcomórtas seo a ullmhú, ba cheart duit na nithe seo a leanas a dhéanamh, arae cuideoidh siad leat dianmhachnamh a dhéanamh ar na cúiseanna a bhfuil tú ag cuimhneamh ar iarratas a dhéanamh agus ar an dóchúlacht go n-éireoidh leat sa phróiseas roghnúcháin iomaíoch seo.

  1) Léigh an Fógra Comórtais chun deimhin a dhéanamh de go mbeidh na coinníollacha incháilitheachta uile comhlíonta agat an dáta a bhailíochtóidh tú d'iarratas. 2) Déan an ceistneoir 'Gairm domsa, gairm san Aontas Eorpach?' chun cuidiú leat féin fios a bheith agat an oirfeadh post in institiúidí an Aontais Eorpaigh duit. 3) Déan na trialacha féinmheasúnaithe, trialacha ar ionsamhlú iad de na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a dhéanfaidh tú le linn an phróisis roghnúcháin.

  Tuilleadh eolais: Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

 • Príomhoide Tanaisteach - Coláiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

  Curtha in Airde: 15 Márta

  Spriocdháta: Aibreán

  Cur síos ar an bpost: Le bheith incháilithe le haghaidh ceaptha sa phost seo, ní mór d’iarrthóirí na riachtanais seo a leanas a shásamh:

  1) Cáilíocht aitheanta múinteoireachta iar-bhunoideachais

  2) Cáilíocht an Cheard-Teastais Gaeilge nó an TGMI nó an cháilíocht sa Ghaeilge de réir Chiorclán 21/00, eisithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna

  3) Taithí shásúil cúig bliana (5) ar a laghad de mhúinteoireacht lánaimseartha

  Tuilleadh eolaisColáiste Muire, Tuar Mhic Éadaigh

 • Ceannaire Sheomra Gaeilge - The Mulberry Bush

  Curtha in Airde: 18 Eanáir

  Spriocdháta: 30 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Ceannaire ar Sheomra Gaeilge á lorg ag an Mulberry Bush chun club bricfeasta agus iarscoile a reachtáil i nGaelscoil le páistí idir 4-6 bliana d'aois.

  Beidh ar an té a cheapfar imeachtaí a eagrú taobh istigh de churaclam ginearálta. Beidh an post seo lonnaithe i mBaile Átha Cliath

  Tuilleadh eolais: The Mulberry Bush

 • Bainisteoir Scrúduithe agus Measúnaithe - Coimisiún na Scrúduithe Stáit

  Curtha in Airde: 22 Márta

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas faoi láthair do Bhainisteoir Scrúduithe agus Measúnaithe i Seirbhísí Aistriúcháin Gaeilge. 

  Tá Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) freagrach as Scrúduithe Teastais an Stáit a reáchtáil. Is í Rannóg na Scrúduithe agus an Mheasúnaithe (RSM) a dheimhníonn cáilíocht agus stiúradh éifeachtach scrúduithe uile an Choimisiúin.

  Tuilleadh eolais: Coimisiún na Scrúduithe Stáit

 • Oifigeach Feidhmiúcháin Airgeadais - Údarás Craolacháin na hÉireann

  Curtha in Airde: 12 Márta

  Spriocdháta: 29 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas láithreach ag Údarás Craolacháin na hÉireann ar leibhéal na nOifigeach Feidhmiúcháin d’oifigeach feidhmiúcháin airgeadais buan.

  D’fhéadfadh sé go mbeadh iarrthóirí atá ag oibriú sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí a bhfuil suim acu san fholúntas seo agus ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí incháilithe le haghaidh iasachta.

  Tuilleadh eolais Údarás Craolacháin na hÉireann

 • Iriseoir Ilmheán - Nuacht RTÉ/TG4

  Curtha in Airde: 13 Márta

  Spriocdháta: 23 Márta

  Cur síos ar an bpost: Cuirfidh RTÉ fáilte roimh iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí ar áit ar phainéal Iriseoirí Ilmheán le Nuacht RTÉ / TG4. Painéal é seo a bheidh i bhfeidhm go ceann dhá bhliain, agus is as a líonfar folúntais i Nuacht RTÉ/TG4 i rith na tréimhse sin.

  Conradh ar théarma seasta 4 mhí é an chéad fholúntas a líonfar láithreach as an bpainéal.

  Tuilleadh eolais Nuacht RTÉ/TG4

 • Comhaltacht Taighde PhD maidir le lámhscríbhinní de chuid Sheáin Mhic Mhathúna - Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU

  Curtha in Airde: 12 Márta

  Spriocdháta: 23 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Scoláireacht Taighde Iarchéime ceithre bliana á tairiscint ag Fiontar & Scoil na Gaeilge (FSG) chun tacú le staidéar a dhéanamh ar ábhar béaloidis a bhailigh Seán Mac Mathúna, a bhí gníomhach i gContae an Chláir i rith na 1930í agus na 1940í. Tá an maoiniú don taighde seo á chur ar fáil ag muintir Bharrett as Inis, gaolta le Seán Mac Mathúna.

  Beidh an mac léinn ag cur an ábhair seo in eagar ar dúchas.ie agus is ar an ábhar sin a bhunófar a t(h)ráchtas. Beidh an mac léinn ag obair go dlúth le foireann thionscadal Dúchas, ag a bhfuil saineolas eagarthóireachta, teicniúil agus riaracháin, agus le foireann Chnuasach Bhéaloideas Éireann (CBÉ) UCD, ag a bhfuil saineolas ar bhéaloideas na hÉireann.

  Tuilleadh eolais: Fiontar & Scoil na Gaeilge DCU

 • Rúnaí Scoile - Scoil Lorcáin

  Curtha in Airde: 23 Feabhra

  Spriocdháta: 23 Márta

  Cur síos ar an bpost: Tá Rúnaí Scoile á lorg ag Scoil Lorcáin, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath le dul i mbun oibre 1/9/18. Ceapachán buan is ea é seo.

  Uaireanta Oibre: 8.30 r.n. – 2.30 i.n. Luan go hAoine i rith na scoilbhliana, chomh maith le roinnt laethanta oibre ag i rith na laethanta saoire.

  Scála Pá: bunaithe ar scála an Roinn Oideachais agus Scileanna do Rúnaithe I scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

  Tuilleadh eolais Scoil Lorcáin

 •  

 • Bainisteoir ar Lóiste do Shiúlóirí - Aran Adventure

  Curtha in Airde: 6 Márta

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Post séasúrach ar Inis Mór Árainn do Bhainisteoir ar Lóiste do Shiúlóirí. Beidh lóistín agus pá ar fáil don fhostaí. Beidh sé de dhualgas ar an bhfostaí bricfeasta a ullmhú, seomraí a córiú agus airithintí lóistín a chlárú . Seol CV chuig hello@aranadventure.com nó glaoigh ar 0876979979

  Tuilleadh eolais: hello@aranadventure.com

 • Cúntóir Riaracháin Oifige - Fáisc Miotail Teo (Irish Pressings Ltd)

  Curtha in Airde: 9 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Is comhlacht fuiniúil é Fáisc Miotail Éireann a dhéanann soláthar ar uirlisí chomhdhlúite, páirteanna chomhdhlúite miotail agus fréamhshamhlacha do thionscal na ngluaisteán. Tá Cúntóir Riaracháin Oifige á lorg faoi láthair. Beidh baint ag an ról le gnéithe éagsúla d'obair oifige, teagmháil le cliaint agus soláthraithe san áireamh.

  Tuilleadh eolais: Fáisc Miotail Teo

 • Feighlí Leanaí -Baile na Manach, BÁC

  Curtha in Airde: 8 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá feighlí leanaí le Gaeilge de dhíth do bheirt buachaillí, 5 bliana agus 1.5 bhliain d'aois, i mBaile na Manach, BÁC, ó thús mhí an Mhárta /ón dara seachtain de mhí an Mhárta ar aghaidh.

  Tuilleadh eolais: dcunniffe@gmail.com

 • Poist Éagsúla - Coláiste Uisce

  Curtha in Airde: 7 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste Uisce sa tóir ar mhúinteoirí dá gcúrsaí samhraidh. Táthar ag lorg iarrthóirí do phost an phríomhoide agus leasphríomhoide chomh maith.

  Tuilleadh eolaisColáiste Uisce

 • Oifigeach Iar-Aire - Coláiste na bhFiann

  Curtha in Airde: 25 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Go minic bíonn poist lánaimseartha ar fáil le clubanna óige agus le himeachtaí a bhaineann le Cumann na bhFiann. Caithfidh an té atá ag obair mar Oifigeach Iar-Aire a bheith lonnaithe i gceantar áirithe ó mhí Meán Fómhair go dtí mí Aibreáin. Le linn an ama seo, tá sé de dhualgas ar an Oifigeach Iar-Aire na clubanna áitiúla a neartú agus a fhorbairt, chomh maith le himeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta a eagrú.

  Is post fíordhúshlánach é seo, a mhúineann go leor scileanna do dhaltaí a bhaineann le heagrúchán agus le hobair foirne. Baineann na scileanna seo leis an gcóras atá in úsáid ag an gColáiste le 40 bliain anuas.

  Tuilleadh eolaisColáiste na bhFiann

 • Gníomhaire um Sheirbhís do Chustaiméirí (Dún Dealgan) - Cpl Language Jobs

  Curtha in Airde: 16 Eanáir

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Cpl sa tóir ar Ghníomhairí um Sheirbhís do Chustaiméirí i nDún Dealgan. Is é an gnáth-thuarastal don ról seo ná €27,000 in aghaidh na bliana.

  Tuilleadh eolais Cpl Language Jobs

 • Láithreoir Raidió - Raidió Rí-Rá

  Curtha in Airde: Bealtaine

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost: Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua! Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

  Tuilleadh eolaisrira@cnag.ie

 • Láithreoir Raidió - Raidió na dTreabh

  Curtha in Airde: 15 Meán Fómhair

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost:  An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

  Tuilleadh eolais: eolas@rnat.ie

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag PEIG@cnag.ie.

 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.

 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 

 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

 

Conas post le Gaeilge a fháil:

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Tá sé ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.