Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Tá Oifigeach Tionscadal á lorg ag Conradh na Gaeilge chun comhordú a dhéanamh ar Scéim Dheá-Chaidrimh de chuid Oifig an Fheidhmeannais 2016-17 agus chun tionscadail eile a fhiosrú amach anseo.

Cur síos ar an bpost:

Faoi stiúradh Bainisteoir Abhcóideachta agus Buanchoiste an Chonartha, beidh de dhualgas ar an Oifigeach Tionscadal na dualgais a leanas a dhéanamh:
• Comhordú a dhéanamh ar Scéim Dheá-Chaidrimh Oifig an Fheidhmeannais 2016-17
• Bainistiú a dhéanamh ar bhuiséad Scéim Dheá-Chaidrimh Oifig an Fheidhmeannais 2016-17
• Clár timireachta a ullmhú agus cuairteanna a thabhairt ar scoileanna chun spriocanna na scéime a chomhlíonadh
• Ábhar timireachta a chur le chéile agus a phacáistiú de réir na sprioc-ghrúpaí aitheanta
• Teagmháil rialta a dhéanamh leis na meáin thraidisiúnta leis an tionscadal a chur chun cinn
• Bolscaireacht leanúnach a dhéanamh ar na meáin shóisialta
• Teagmháil leanúnach a dhéanamh le rannpháirtithe na dtionscadal
• Clár feasachta a ullmhú agus a sholáthar sa phobal trí chéile
• Dualgais eile de réir mar is gá

Cur síos ar an té a cheapfar:
• Cainteoir líofa Gaeilge atá tiomanta do bhunchuspóir na heagraíochta
• Céim ábhartha nó a chomhionann de thaithí
• Tá éirithe go maith leis nó léi go dtí seo i réimsí cosúil le hobair pobail agus cur chun cinn na teanga
• Táithí maidir le bainistiú búiséide
• Taithí maith ar chomhordú tionscadail eile roimhe seo
• Ardscileanna cumarsáide, idir scríofa agus labhartha, i nGaeilge agus i mBéarla
• Ardscileanna ríomhaireachta
• Ceadúnas iomlán tiomána (glan)
• Rochtain ar ghluaisteán
• Ar a c(h)umas oibriú as láimh a chéile le baill foirne agus le hoibrithe deonacha

Is conradh tréimhsiúil atá is gceist sa cheapachán seo (mí Deireadh Fómhair – 31ú Márta 2017). D’fhéadfaí go mbeadh féidearthachtsínithe ar an gconradh ag bráth ar chaighdeán oibre, ar mhaoiniú agus ar thionscadail eile.
Oifigeach Tionscadal: £28,500 go bliantúil (pro rata). Chomh maith, ófráltar suas go 5% sa bhreis den tuarastal ar phinsin an fhostaí ceaptha ach an fostaí bheith toilteanach ranníocaíocht 5% den tuarastal a dhéanamh isteach sa phinsean.

Spriocdháta:
Is gá CV agus litir chumhdaigh a chur chuig post@cnag.ie faoin Aoine, 7ú Deireadh Fómhair 2016 ag 11.00r.n.

 

Eolas breise:

  • Bíonn Conradh na Gaeilge ag feidhmiú ar bhonn uile-oileánda agus bíonn cúraim uile-oileánda ag gach fostaí dá réir sin
  • Beidh na hagallaimh don phost seo ar siúl ar an Dé hAoine, 14ú Deireadh Fómhair 2016, in Oifig Chonradh na Gaeilge, 199 Bóthar na bhFál, Béal Feirste
  • Tá sé i gceist an post seo a lonnú i mBéal Feirste ach beidh an té a cheapfar ar an mbóthar go minic.
  • Tá an post seo maoinithe ag Oifig an Chéad-Aire agus Leas Chéad-Aire (OFMDFM).

 

Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge, agus is í príomhaidhm an Chonartha an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Oibríonn an eagraíocht ar son na Gaeilge agus ar son gach duine a bhaineann leas as an teanga ar fud oileán na hÉireann agus ar fud an domhain.

 

 

 

Read 3166 times
Rate this item
(0 votes)