Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Institiúid Oideachais DCU Scoláireacht PhD

Is institiúid diantaighde dinimiciúil le teagmháil domhanda í Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (www.dcu.ie) a bhfuil cáil uirthi de bharr caighdeán agus tionchar a céimithe agus ar a fócas ar aistriú eolais chun sochar sochaíoch agus eacnamaíoch. Mar thoradh ar fheabhas a gníomhaíochtaí oideachais agus taighde, rangaíodh í go leanúnach i measc na 50 ollscoil óga is fearr faoi 50 bliain d’aois (QS Top 50 under 50). Ullmhaíonn DCU a chuid mac léinn go maith do rath sa saol agus san ionad oibre, trí oideachas ar ardchaighdeán a chur ar fáil atá in oiriúint do dhúshláin agus deiseanna an 21ú haois.

Institiúid Oideachais DCU

I bhforbairt an-suntasach don oideachas in Éirinn, bhunaigh DCU an chéad dámh ollscoile oideachais in Éirinn trí Dámh an Oideachais i gColáiste Phádraig, Institiúid Oideachais Mater Dei, Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann, agus Scoil Staidéir an Oideachais DCU a thabhairt le chéile.
Tá maoiniú do scoláireacht dochtúireachta trí bliana bainte amach ag Institiúid Oideachais DCU ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) chun taighde a dhéanamh ar Thacaíocht foghlama do pháistí le deacrachtaí / míchumais foghlama i suímh thumoideachais in Éirinn. Gheobhaidh an té a cheapfar deontas saor ó cháin de €18,000 in aghaidh an bliana ar feadh 3 bliana agus a dtáillí bliantúla Ollscoile ar feadh suas le 4 bliana, faoi réir ag dul chun cinn sásúil.

An Tionscadal

Faoi mhaoirseacht PhD Scoil na Teanga, na Litearthachta agus an Oideachais Luath-Óige, agus an Scoil um Chuimsiú agus um Oideachas Speisialta, déanfaidh an t-iarratasóir rathúil imscrúdú ar an dtacaíocht bhreise ba cheart a sholáthar do leanaí a bhfuil deacrachtaí / míchumais foghlama acu i suímh thumoideachais Ghaeilge d'fhonn freastal ar a shainriachtanais:

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an litríochta a bhaineann le daltaí le deacrachtaí / míchumais foghlama i suímh thumoideachais;
• Suirbhé a dhéanamh i sampla de bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge ar oileán na hÉireann chun an cleachtas reatha a mheas agus na dúshláin agus na constaicí ar fhreastal ar riachtanais na ndaltaí a aithint;
• Taighde cás-staidéir a dhéanamh i líon beag scoileanna ag díriú ar dhaltaí a bhfuil deacrachtaí nó míchumais ar leith acu;
• Tráchtas PhD bunaithe ar thorthaí an taighde a leagadh isteach;
• Torthaí an taighde a chraobhscaoileadh in irisí piarmheasúnaithe agus ag comhdhálacha idirnáisiúnta.

Taithí

Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas ag iarrthóirí:

1. céim Mháistreachta le grád acadúla den scoth (máistreacht mhúinte nó máistreachta trí thaighde);
2. spéis faoi leith forbartha acu i múineadh na Gaeilge mar chéad nó dara teanga, agus / nó teagasc trí mheán na Gaeilge chomh maith le suim i gcuimsiú leanaí le riachtanais speisialta oideachais acu i gcomhthéacsanna dátheangacha;
3. ardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge;
4. an cumas a bheith ag obair go neamhspleách agus i gcomhar le spriocanna taighde uaillmhianacha a bhaint amach;
5. tá sé inmhianaithe go mbeadh taithí ag iarrthóirí i suímh oideachais lán-Ghaeilge agus / nó riachtanas speisialta.

Iarratais

Ba chóir na nithe seo a leanas a chur le d’iarratas:

• litir iarratais gan dul thar aon leathanach amháin;
• CV iomlán ina bhfuil ainmneacha beirt mholtóirí acadúla;
• na gráid a fuarthas i do chéim Mháistreachta le cóipeanna de na tras scríbhinní;
• togra taighde 2,000 focal ar an gcaoi a bhaineann na saincheisteanna taighde thuas leis an litríocht acadúil reatha.

Ba chóir iarratais agus fiosrúcháin a chur isteach trí ríomhphost chuig Pádraig Ó Duibhir nó Joe Travers (padraig.oduibhir@dcu.ie nó joe.travers@dcu.ie) le "Sparánacht COGG" mar theideal air roimh Dé hAoine 26 Lúnasa, 2016.
Gheobhaidh an t-iarrthóir rathúil deontas saor ó cháin de €18,000 in aghaidh an bliana ar feadh 3 bliana móide a táillí bliantúla Ollscoile ar feadh suas le 4 bliana.

 

 

 

 

Read 459 times
Rate this item
(0 votes)