Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Tá an téama ‘Bonn a chur faoin gCruthaitheacht i ngach Pobal’ mar bhun-cholún de Chlár Éire Ildánach. Tionscnamh uaillmhianach cúig-bliana is ea ‘Éire Ildánach’, a rithfidh ó 2017 go dtí 2022, agus a chuirfidh ár n-acmhainní is láidre – ár bpobail chultúir agus chruthaitheacha – i lár an aonaigh maidir le beartas poiblí de. 

Le linn na bliana 2016 léirigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge an cumas ar leithleach a bhí aici rannpháirtíocht sa phobal a chur i ngníomh agus tacaíocht a thabhairt do phobail chun Bliain an Chomórtha a cheiliúradh trí réimse leathan de thionscnaimh ealaíon, cultúrtha agus oidhreachta.

Tá sé mar aidhm ag Éire Ildánach tógaint ar an rathúlacht seo trí Phlean tiomnaithe Cultúir agus Cruthaitheachta a fhorbairt do Phort Láirge.

Cuirfear béim faoi leith ar pháistí agus ar dhaoine óga le linn 2017, agus é mar aidhm rochtain ar na healaíona ard-chaighdeáin agus eispéireas chultúir a mhéadú do pháistí.

Tá líonra de leabharlannaithe, oifigigh ealaíon agus oifigigh oidhreachta le hard-taithí bunaithe i ngach ceann des na 31 údarás áitiúil, agus reachtáilfear sraith chruinnithe sna ceithre sheachtain amach romhainn chun tuairimí agus smaointe i gcomhair infheistíocht mhéaduithe sna healaín áitiúla, sa chultúr agus sna tionscail chruthaitheacha a roinnt, a fhorbairt agus a phlé.

Cuirfear maoiniú breise ar fáil don tionscnamh seo tríd an gClár Éire Ildánach i 2017, agus féidearthacht ann do ndéanfaí a thuilleadh infheistíochta sna ceithre bhliain amach romhainn.

Tá Jane Cantwell ainmnithe mar Chomhordaitheoir Éire Ildánach do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Chomh maith leis sin, déanfar gníomhaireachtaí uile an Rialtais a chur i ngníomh chun go mbeidh an chruthaitheacht fite fuaite i ngach gné dá gcuid oibre agus chun go n-úsáidfidh siad an cumas cruthaitheachta san ar mhaithe le folláine an phobail agus comhtháthú sóisialta a chur chun cinn.

Reachtáilfidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Foireann Náisiúnta Éire Ildánach cruinniú oscailte ar an 5 Aibreán 2017 ag 6.30i.n. sa Seomra Mór, Halla na Cathrach, Cathair Phort Láirge chun sonraí faoin gClár a roinnt agus chun deiseanna a phlé.

Tá sonraí iomlána Chlár Éire Ildánach ar fáil ag creative.ireland.ie 

 

 

Read 244 times
Rate this item
(0 votes)