The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

 

Welcome to PEIG.ie's job vacancy database.
Below you will find information on new jobs and opportunities that involve the Irish language both here and abroad.

This page is updated daily. You can place an advertisement free of charge by contacting peig@cnag.ie. You will find at the bottom of the page what format the job vacancy should have when sending it to PEIG.

 • 3 December: Financial Officer - National Library of Ireland

  Post date: 21 November

  Date due: 3 December

  Job Description: Beidh an té a n-éireoidh leis nó léi freagrach as bainistiú laethúil na foirne sa Rannóg Airgeadais agus cabhróidh le Ceann na Rannóige Airgeadais a bheith i gceannas ar an bhfeidhmeannas airgeadais d’fhonn bainistiú, rialú, comhlíonadh agus tuairisciú éifeachtach airgeadais a bhaint amach.

  More info: Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

 • 3 December: Survey Interviewers - Central Statistics Office (CSO)

  Post date: 20 November

  Date due: 3 December

  Job Description: Is í an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) oifig staitistiúil náisiúnta na hÉireann agus é mar phríomhaidhm aici staitisticí maidir le daoine, sochaí agus geilleagar na hÉireann a thiomsú agus a scaipeadh ar bhonn neamhchlaonta.

  Tá folúntais faoi láthair ag an CSO, i rólanna buana agus sealadacha, d'Agallóirí Suirbhé sna contaetha a leanas: An Cabhán, An Clár, Dún na nGall, Gaillimh, Liatroim, Maigh Eo, Ros Comáin agus Sligeach.

  Táthar ag lorg daoine le líofacht i nGaeilge ach go háirithe, chun feidhmiú i gcontaetha Gaeltachta.

  More info: An Phríomh-Oifig Staidrimh

 • 3 December: Panel of Multimedia Journalists -RTÉ News and Current Affairs

  Post date: 19 November

  Date due: 3 December

  Job Description: Tá RTÉ ag iarraidh painéal de shaoririseoirí ilmheán a chur le chéile. Ba chóir d'iarratasóirí a líofacht sa Ghaeilge a chur in iúl san iarratas.

  More info: Nuacht & Cúrsaí Reatha RTÉ

 • 3 December: Youth Officer (Ulster) - Cumann na bhFiann

  Post date: 16 November

  Date due: 3 December

  Job Description: Tá Oifigeach Óige á lorg ag Cumann na bhFiann faoi láthair do Chúige Uladh.

  More info: Cumann na bhFiann

 • 3 December: Office Administrator - Cumann na bhFiann

  Post date: 16 November

  Date due: 3 December

  Job Description: Tá Oifigeach Óige á lorg ag Cumann na bhFiann faoi láthair do Chúige Uladh.

  More info: Cumann na bhFiann

 • 5 December: Language and Culture Officer - Ionad Cultúrtha, Baile Mhuirne

  Post date: 22 November

  Date due: 5 December

  Job Description: Tá Oifigeach Cultúir agus Teanga á earcú d'Ionad Culúrtha i mBaile Mhúirne. Date due 5/12/18.

  More info:  Ionad Cultúrtha, Baile Mhuirne

 • 6 December: Science Technician - Coláiste Feirste

  Post date: 23 November

  Date due: 6 December

  Job Description: Is iar-bhunscoil lánGhaeilge é Coláiste Feirste. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Tá Teicneoir Eolaíochta á lorg ag an gcoláiste faoi láthair.

  More info: Coláiste Feirste

 • 6 December: Multimedia and Awareness Executive - Conradh na Gaeilge

  Post date: 16 November

  Date due: 6 December

  Job Description: Tá an Conradh ag lorg duine le bheith mar Fheidhmeannach Ilmheán & Lárphointe Feasachta chun obair ar an ardán ilmheán, PEIG, a chomhordú agus le feasacht ar an teanga a chur chun cinn.

  More info: Conradh na Gaeilge

 • 6 December: Language Planning Officer - Comharchumann Ráth Chairn

  Post date: 14 November

  Date due: 6 December

  Job Description: Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus is féidir cur leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheaptar freagrach as cur i bhfeidhm bhearta an phlean teanga. Beidh an té a cheaptar fostaithe ag Comharchumann Ráth Chairn Teoranta agus freagrach don Cheanneagraíocht maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

  More info: Comharchumann Ráth Chairn

 • 7 December: Administrator - Cinnteacht

  Post date: 26 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Bunaíodh Cinnteacht i 2017 le seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil d’eagraíochtaí, go príomha d’eagraíochtaí in earnáil na Gaeilge. Is í an aidhm atá ag Cinnteacht ná cuidiú le grúpaí a gcuid spriocanna a bhaint amach agus chun tacaíocht a chur ar fáil a neartóidh a gcuid oibre.

  More info: Cinnteacht

 • 7 December: Placements Administrator - Dublin City Uni

  Post date: 22 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo. Is é an scála tuarastail ná €35,321 - €52,791.

  More info: Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

 • 7 December: Language Planning Officer - Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

  Post date: 20 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis na taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: Ardchaighdeán líofachta i labhairt agus scríobh na Gaeilge - riachtanach. Cáilíocht tríú leibhéal i réimse ábhartha mar bhuntáiste ach níl sé riachtanach agus eile.

  More info: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

 • 7 December: Assistant Language Planning Officer - Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

  Post date: 20 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis na taithí agus na cáilíochtaí seo a leanas: Ardchaighdeán líofachta i labhairt agus scríobh na Gaeilge - riachtanach. Duine cumasach, fuinniúil go bhfuil suim, taithí agus cáilíochtaí acu i gcur chun cinn na Gaeilge agus eile.

  More info: Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne

 • 7 December: Freelance Translators (Monolingual) - European Instututions

  Post date: 15 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Is é a chumhdaítear sa chéad ghlao ar thairiscintí ná aistriúchán ar dhoiciméid aonteangacha, arb é is sprioctheanga iontu an Béarla nó an Fhraincis. Soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid aonteangacha sa bhunteanga ó Bhéarla go Gaeilge nó soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid aonteangacha sa bhunteanga ó Fhraincis go Gaeilge.

  More info: Institiúidí an Aontais Eorpaigh

 • 7 December: Freelance Translators (Multilingual) - European Instututions

  Post date: 15 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Is é a chumhdaítear sa dara glao ar thairiscintí ná aistriúchán ar dhoiciméid aonteangacha agus ar dhoiciméid ilteangacha. Soláthar seirbhísí aistriúcháin ar dhoiciméid ilteangacha agus aonteangacha sa bhunteanga go Gaeilge. Is ionann líon measta na leathanach le haistriú in aghaidh na bliana agus 18000.

  More info: Institiúidí an Aontais Eorpaigh

 • 7 December: Student Advisor - Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUIG

  Post date: 16 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Fáilteofar roimh iarratais in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh, do phost buan mar Oifigeach Mac Léinn, Grád 4. Beidh ról lárnach an té a cheapfar sa phost seo in eagrú praiticiúil an tseimeastair seo in éineacht le foireann bainistíochta agus teagaisc an Acadaimh. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gceann d’ionaid Ghaeltachta an Acadaimh.

  More info: Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh

 • 7 December: Irish language Proof Reader - Court of Justice of the European Union

  Post date: 13 November

  Date due: 7 December

  Job Description: Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg ag iarraidh profléitheoir le Gaeilge a earcú a bheadh ar fáil le hobair i Lucsamburg go ceann tréimhse sealadaí (ón 1 Eanáir 2019).

  Tuilleadh eolais: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

 • 9 December: Research Assistant (Early Irish) - NUIM

  Post date: 27 November

  Date due: 9 December

  Job Description: Beidh an té a cheapfar ag plé le dátú forbairtí agus litríocht na Gaeilge luaithe.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Mhá Nuad

 • 10 December: Temporary Clerical Officer Roles 2019 - Civil Service

  Post date: 29 November

  Date due: 10 December

  Job Description: Teastaíonn baill foirne sealadacha ón Státseirbhís agus ón tSeirbhís Phoiblí ó am go ham chun folúntais a líonadh in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Is féidir go mbeidh difríocht idir théarmaí agus choinníollacha agus idir fhad agus thréimhse na gconarthaí ó phost go post.  

  More info: An Státseirbhís

 • 10 December: Senior Development Support Officer - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Post date: 26 November

  Date due: 10 December

  Job Description: Is gá go mbeidh idir Ghaeilge agus Bhéarla ar a dtoil acu agus go mbeidís in ann a léiriú go raibh tuiscint acu cheana le hearnáil na Gaelscolaíochta nó leis an earnáil Phobail Ghaeilge.

  More info: Comhairle na Gaelscolaíochta

 • 10 December: Senior Education Support Officer - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Post date: 26 November

  Date due: 10 December

  Job Description: I dtaca leis an phost mar Oifigeach Sinsearach Tacaíochta Oideachais thiocfadh leis an phost bheith fóirsteanach don té ar mhaith leis/léi tréimhse ar iasacht óna c(h)uid oibre go ceann tamaill idir bliain nó trí bliana.

  More info: Comhairle na Gaelscolaíochta

 • 10 December: Assistant Administrator for Irish - Bord na Gaeilge UCD

  Post date: 26 November

  Date due: 10 December

  Job Description: Is é cuspóir an phoist seo tacaíocht riaracháin d'ardcháilíocht a chur ar fáil i ndáil le tionscnaimh a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge, ar thionscnaimh iad atá faoi stiúir an cheann aonaid nó a ainmní. 

  More info: Bord na Gaeilge UCD

 • 12 December: Deputy Director - National Association of Principals and Deputy Principals (NAPD)

  Post date: 29 November

  Date due: 12 December

  Job Description: Beidh na tréithe seo a leanas ag an iarrthóir a n-éireoidh leis an post Leas-Stiúrthóir a bhaint amach: -Sárscileanna idirphearsanta idirbheartaíochta agus cumarsáide, lena n-áirítear ábalta déileáil leis na meáin agus buneolas ar an nGaeilge agus eile. Cuir isteach ar an bpost seo anseo.

  More info: Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha

 • 12 December: Project Coordinator - An tUltach

  Post date: 29 November

  Date due: 12 December

  Job Description: Beidh An tUltach ag obair i gcomhar leis an phobal, le meánscoileanna agus le hollscoileanna chun taighde a dhéanamh ar sheaneagráin i gcartlann na hirise, a théann siar go 1924, d’fhonn an t-ábhar is spéisiúla iontu a chur i láthair phobal an lae inniu. Is mian leis An tUltach comhordaitheoir tionscadail, duine a bhfuil an taithí chuí aige nó aici, a cheapadh le hoibrithe deonacha a stiúradh agus leis an tionscadal a comhordú.

  More info: An tUltach

 • 14 December: Science Teacher - Gaelcholáiste Dhoire

  Post date: 28 November

  Date due: 14 December

  Job Description: Ceapachán bliana, le féidearthacht go ndéanfaí buan é. Ag tosú 1 Aibreán 2019.

  More info: Gaelcholáiste Dhoire

 • 14 December: Class/Office Assistant (25 uair) - Gaelcholáiste Dhoire

  Post date: 28 November

  Date due: 14 December

  Job Description: Ceapachán bliana le féidearthacht go ndéanfaí buan é. 25 uair an chloig in aghaidh na seachtaine.

  More info: Gaelcholáiste Dhoire

 • 14 December: Home Carers - Tearmann Éanna CTR

  Post date: 22 November

  Date due: 14 December

  Job Description: Tá Tearmann Éanna CTR., ag lorg iarratais do phostanna Pháirt Aimseartha mar chúramóirí baile ins na ceantair ó Bhearna go Cárna agus Oileáin Árainn. Tá cáilíochtaí FETAC Leibhéal 5 i gCúram Baile riachtanach nó is féidir leis an iarrthóir a bheith ag baint amach na gcáilíochtaí i láthair na huaire.

  More info: Tearmann Éanna CTR

 • 31 December: Early Years Educator - Little Oaks Academy (Bré)

  Post date: 29 November

  Date due: 31 December

  Job Description: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg don ról seo a bheidh lonnaithe i mBré, Cill Mhantáin.

  More info: Little Oaks Academy

 • 1 Eanáir: Irish language Teacher - Cumann Gaeilge na hAstráile (Melbourne)

  Post date: 26 Meán Fómhair

  Date due: 1 Eanáir

  Job Description: Tá múinteoirí Gaeilge san Astráil á lorg faoi láthair ar mhaithe le ranganna a mhúineadh i Mí Eanáir.

  More info: Cumann Gaeilge na hAstráile

 • 11 Eanáir: Senior Irish Language Lecturer -NUIG

  Post date: 26 November

  Date due: 11 Eanáir

  Job Description: Léachtóir Sinsearach Fhondúireacht Ollscoile na Gaillimhe le Ceannaireacht Taighde (Gaeilge) Fáilteofar roimh iarratais don cheapachán Léachtóir Sinsearach le Gaeilge (GUF - Ceannaireacht Taighde) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

 •  

  No deadline has been set on the following job listings:

   

 • Drama Facilitator - High Rock Productions

   

  Post date: 29 November

  Job Description: Tá Éascaitheoirí Drámaíochta á lorg ag High Rock Productions le cabhrú le ceardlanna i scoileanna.

  More info:  High Rock Productions

 • Various Engineering Posts - Aran Biomedical

   

  Post date: 29 November

  Job Description: Tá folúntais éagsúla innealtóireachta ag Aran Biomedical faoi láthair, comhlacht atá lonnaithe sa Spidéal.

  More info:  Aran Biomedical

 • Naíonra Director - Naíonra Cholmcille, Swords

   

  Post date: 26 November

  Job Description: Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille a bheidh 20 uair in aghaidh na seachtaine. Tuiscint ar Aistear, Síolta agus ar Churraclaim Luathfhoghlama. Má tá suim agat sa phost, cuir cóip de do CV chuig naionracholmcille@gmail.com

  More info:  Naíonra Cholmcille

 • Naíonra Director - Naíonra Mhol an Óige, Blanchardstown

   

  Post date: 22 November

  Job Description: Tá Stiúrthóir Naíonra á lorg ag Naíonra Mhol an Óige atá lonnaithe i mBaile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

  More info: Naíonra Mhol an Óige

 • Head of an After school Club - Fhionns Afterschool (Swords)

   

  Post date: 22 November

  Job Description: Feictear ar líofacht sa Ghaeilge mar bhuntáiste don ról seo atá lonnaithe in Sord, Baile Átha Cliath.

  More info: Fhionns Afterschool 

 • Child Minder - North Dublin

   

  Post date: 20 November

  Job Description: Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh - Feighlí linbh ag teastáil i mBÁC Thuaidh (Ard Aidhin, Beaumont) ó Eanáir 2019 ar aghaidh - Leanbh 11mhí d'aois agus páiste 3 bliana (ag freastal ar naíonra) - Uaireanta: 8:00 go 4:00, Luan go Aoine. Páiste 3 bliana a bhailiú ón naíonra ar 11:30 - Ceadúnas tiomána riachtanach - Gach eolas ó Marie Uí Chearbhaill, mariney@europe.com

  More info: mariney@europe.com

 • Traineeship- European Parliament Translation Department

   

  Post date: 19 November

  Job Description: Is é an sprioc atá le sealanna oiliúna Schuman ná cur le hoideachas agus gairmoiliúint shaoránaigh an Aontais agus deis a thabhairt dóibh léargas a fháil ar an obair a dhéantar i bParlaimint na hEorpa.

  More info: Aonad Aistriúcháin Gaeilge i bParlaimint na hEorpa

 • Carers - Casla Home Care

   

  Post date: 16 November

  Job Description: Tá cúramóirí á lorg ag Casla Home Care a bheidh lonnaithe timpeall chathair na Gaillimhe agus thart faoin gcontae.

  More info: Casla Home Care

 • Agent in a call centre - PRC Recruitment (Gníomhaireacht)

   

  Post date: 15 November

  Job Description: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg ag PRC Recruitment do chliaint s'acu atá lonnaithe i mBaile Bhlainséir.

  More info: PRC Recruitment

 • Freelance Irish Translators - STAR Translation Services

   

  Post date: 13 November

  Job Description: Tá STAR Translation Services sa tóir ar Shaoraistritheoirí Gaeilge i láthair na huauire ar mhaithe le roinnt cineálacha aistriúcháin a chur ar fáil.

  More info: STAR Translation Services

 • GIS Postproduction Language & Country Editor (Irish Speaking) - Concentrix

   

  Post date: 7 November

  Job Description: Tá duine le Gaeilge líofa á lorg i láthair na huaire.

  More info: Concentrix

 • Freelance German to Irish Translators - STAR Translation Services

   

  Post date: 7 November

  Job Description: Tá aistritheoir á lorg ag  STAR Translation Services ar mhaithe le tograí teicniúla aistriúcháin a dhéanamh.

  More info: STAR Technology Solutions

 • Relocation Care Assistant - Teach Altranais Charna

   

  Post date: 6 November

  Job Description: Tá Cúntóir Cúraim Athlonnaithe á lorg ag Teacht Altranais Charna faoi láthair. Fáilte roimh Churamoirí a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu.

  More info: Teach Altranais Charna

 • Extras - Ros na Rún

   

  Post date: 12 Deireadh Fómhair

  Job Description: Seol ríomhphost chugainn leis na sonraí seo a leanas: D'uimhir ghutháin, grianghraf a tógadh duit le déanaí, dáta breithe agus seoladh poist.

  More info: extras@rosnarun.com 

 • Irish Translators - Word Perfect Translations

   

  Post date: 10 Deireadh Fómhair

  Job Description: Tá Aistritheoir Gaeilge á lorg Word Perfect Translations le saorobair a dhéanamh dóibh ar bhonn páirtaimseartha.

  More info: Word Perfect Translations

 • Irish Tutors - Hibernia College

   

  Post date: 10 Deireadh Fómhair

  Job Description: Tá Teagascóirí Gaeilge á lorg ag Hibernia College faoi láthair. Tá máistreacht ag teastáil don ról seo.

  More info: Hibernia College

 • Teachers and Correctors - Gaelchultúr

  Post date: 16 Iúil

  Job Description: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  More info: Gaelchultúr

 • Leaders - Feachtas (All over Dublin)

  Post date: 3 Iúil

  Job Description: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  More info: Feachtas

 • Presenters (Voluntary) - Raidió na Life

  Post date: 23 Bealtaine

  Job Description: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  More info: Raidió na Life

 •  

   

  Vacancies for teachers available below and also at educationposts.ie anseo 

How to advertise a job vacancy

 • You can put a job advertisement on this page free of charge, through contacting us by email peig@cnag.ie
 • We have no problem advertising the job vacancy both her and through our various social media pages, so that employers may receive as much advertisement as possible.
 • We recommend that the job description comes in PDF format, or that a link to a website containing the information be provided.
 • Make sure a deadline date is also given.

How to get an Irish language job.

 • Foras na Gaeilge and GradIreland have published a comprehensive handbook titled "Do Ghairm le Gaeilge". Learn how to put a CV together in Irish or read about the various job opportunities available in which having the Irish language is an advantage. You can find that here.

We welcome any member of the public to send us information on Irish language job vacancies that we should know about.