The Irish language information hub:
News, events, job vacancies & more

 

Welcome to PEIG.ie's job vacancy database.
Below you will find information on new jobs and opportunities that involve the Irish language both here and abroad.

This page is updated daily. You can place an advertisement free of charge by contacting peig@cnag.ie. You will find at the bottom of the page what format the job vacancy should have when sending it to PEIG.

 • 20 Iúil: Oifigeach Turasóireachta Gaeltachta - Comhairle Contae Dhún na nGall

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Aithnítear an Ghaeltacht mar chuid thábhachtach agus mar chuid lárnach de tháirge turasóireachta Dhún na nGall, agus béim faoi leith ar an áit seo a bhfuil cultúr ársa agus acmhainní teanga go smior inti.  Leanann Comhairle Contae Dhún na nGall mar aon le priomh-chomhpháirtithe eile, Údarás na Gaeltachta agus Turasóireacht Dhún na nGall san áireamh ar aghaidh, ag déanamh margaíochta ar Dhún na nGall mar cheann scríbe turasóireachta den chéad scoth. 

  Tuilleadh eolais: Comhairle Contae Dhún na nGall

 • 20 Iúil: Stiúrthóir Naíonra - Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin, Cluain Dolcáin

  Curtha in Airde: 4 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Iarratais á lorg do Stiúrthóir Naíonra Chrónáin, Áras Chrónáin Ionad Cultúir, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22X856. Ar a laghad Teastas FETAC Leibhéal 8 (Mórdhámhachtain), cáilíocht choibhéiseach, nó níos airde i gcúram leanaí, le taithí agus le líofacht i nGaeilge labhartha agus scríofa.

  Tuilleadh eolaisNaíonra Chrónáin

 • 20 Iúil: Oifigeach Tionscadail (Gaelbhratach) - Gael Linn

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Duine tionscantach, le Gaeilge ar ardchaighdeán, scileanna láidre idirphearsana agus riaracháin, agus tuiscint ar an gcóras dara leibhéil á lorg chun an scéim a fhorbairt, le tosú i mí Lúnasa. 

  Tuilleadh eolais: Gael Linn

 • 20 Iúil: Oifigeach Sinsearach Polasaí agus Abhcóideachta - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Curtha in Airde: 2 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Chuir an Roinn Oideachais (RO) ar bun í sa bhliain 2000 leis an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh.

  Tuilleadh eolaisComhairle na Gaelscolaíochta

 • 20 Iúil: Oifigeach Sinsearach Seirbhísí Tacaíochta - Comhairle na Gaelscolaíochta

  Curtha in Airde: 2 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Chuir an Roinn Oideachais (RO) ar bun í sa bhliain 2000 leis an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh.

  Tuilleadh eolaisComhairle na Gaelscolaíochta

 • 20 Iúil: Múinteoir Naíonra - Naíonra Lorcáin, BÁC

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Is naíonra lán-Ghaelach é Naíonra Lorcáin atá lonnaithe i Scoil Lorcáin. Tá seisiún amháin againn ar maidin le 18 páiste.Déanann Naíonra Lorcáin ‘chuile iarracht cúram agus oideachas d’ard-chaighdeán a chur ar fail do na páistí. Cuirtear béim ar shealbhú na Gaeilge trí mhodh an tsúgartha.

  Tuilleadh eolaisNaíonra Lorcáin

 • 20 Iúil: Oifigeach Pleanála Teanga - Comhlucht Forbartha na nDéise

  Curtha in Airde: 2 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise CTR. Is é Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. (CFND) atá freagrach as an phlean teanga do LPT na Déise a chur i bhfeidhm. Ullmhaíodh an plean mar chuid den phróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht agus i gcomhréir le forálacha Acht na Gaeltachta, 2012. Is plean seacht mbliana atá i gceist a bhfuil d’aidhm aige cur leis an líon cainteoirí laethúla Gaeilge san LPT. Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm. 

  Tuilleadh eolaisComhlucht Forbartha na nDéise

 • 20 Iúil: Aisteoirí le Gaeilge - Fíbín

  Curtha in Airde: 17 Iúil

  Spriocdháta: 20 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Fíbín ar thóir cliar nua d’aisteoirí proifisiúnta chun roinnt páirteanna a líonadh sa dráma ‘An Triail’ a rachaidh ar camchuairt amach san fhómhar. Éisteachtaí oscailte atá iontu agus ní mór Gaeilge líofa a bheith agat agus do shuim a léiriú trí ríomhphost a sheoladh chugainn, mar atá le feiceáil thíos.

  Tuilleadh eolais: Fíbín

 • 23 Iúil: Cúntóir Naíscoile (Leascheannaire) - Naíscoil Mhachaire Rátha

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Spriocdháta: 23 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Cúntóir Naíscoile á lorg ag Naíscoil Mhachaire Rátha faoi láthair. Caithfear GNVQ Leibhéal 5 i gCúram Leanaí a bheith ag an iarrthóir rathúil. 

  Tuilleadh eolais: Naíscoil Mhachaire Rátha

 • 25 Iúil: Oibrí Cúram Leanaí - Naíolann Ghaoth Dobhair (Na Doirí Beaga)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: 25 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíolann Ghaoth Dobhair sa tóir ar Oibrí Cúram Leanaí i láthair na huaire. Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach don phost seo.

  Tuilleadh eolais: Naíolann Ghaoth Dobhair

 • 25 Iúil: Maoirseoirí agus Cleachtóirí Iarscoile - Kids Inc

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: 25 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Tá ár gclár iarscoile agus spóirt bunaithe ar spraoi agus súgradh ag cinntiú go bhfuil atmaisféar difriúil ann le hais mar a bhíonn sa seomra ranga. Is é an aidhm atá againn foghlaim na leanaí ó lá go lá a leathnú ach iad a bheith rannpháirteach i raon clár cruthaitheach agus spóirt a spreagfaidh iad a bheith gníomhach ar bhonn fisiceach, cognaíoch, go sóisialta agus go mothúchánach.

  Tuilleadh eolais: Kids Inc

 • 27 Iúil: Múinteoir d’Aonad Naíscoile - Bunscoil Bheanna Boirche (Caisleán Uidhilín)

  Curtha in Airde: 19 Iúil

  Spriocdháta: 27 Iúil

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir lánaimseartha d’Aonad Naíscoile – ceapachán bliana le féidirtheacht go ndéanfaí buan é.

  Tuilleadh eolais: Bunscoil Bheanna Boirche

 • 1 Lún: Cúntóir Taighde – ‘Filíocht na hÉireann agus Cearta an Duine - Ollscoil na hÉireann Gaillimh

  Curtha in Airde: 20 Iúil

  Spriocdháta: 1 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Fáiltítear roimh iarratais ar phost mar chúntóir taighde lánaimseartha ar conradh téarma seasta ar feadh 3 bliana. Oibreoidh an té a cheapfar faoi stiúir an Dr Rióna Ní Fhrighil (Príomhthaighdeoir) ar an tionscadal taighde ‘Republic of Conscience: Human Rights and Modern Irish Poetry’ (ROC) atá á mhaoiniú ag an Chomhairle um Thaighde in Éirinn faoin scéim ‘Consolidator Laureate Award’. Mairfidh an conradh ó 1 Meán Fómhair 2018 go dtí 31 Lúnasa 2021.

  Tuilleadh eolais: Ollscoil na hÉireann Gaillimh

 • 3 Lún: Léachtóir le Gaeilge (Faoi Bhun an Bhaic) - Ollscoil Luimnigh

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: 3 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Post cúig bliana (chun Tionachta). Beidh an deis ag an duine a cheapfar iarratas a chur isteach ar phost tionachta faoi réir rialacha na hOllscoile: Policy and Procedures for Granting Multi-annual Status to Tenure Track Academic Staff

  Tuilleadh eolais: Ollscoil Luimnigh

 • 3 Lún: Áisitheoir Ealaíon do Ghaeltacht Thír Chonaill - Ealaín na Gaeltachta

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: 3 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Ealaín na Gaeltachta Teo., (fochomhlacht de chuid Údarás na Gaeltachta), ag tairiscint post ar chonradh mar Áisitheoir Ealaíon i nGaeltacht Thír Chonaill. Beidh an te a cheapfar lonnaithe in oifig Údarás na Gaeltachta sna Doirí Beaga agus beidh sé de chúram air / uirthi tógáil ar an chlár oibre ealaíon atá i bhfeidhm cheana féin sa réigiún agus straitéis d’Fhorbairt na nEalaíon sa Ghaeltacht a fheidhmiú de réir na dtreoracha atá aontaithe. Beidh an té a cheapfar freagrach as cothabháil leanúnach a dhéanamh ar chursaí cumarsáide Ealaín (na Gaeltachta) Teo. agus as foinsí breise maoinithe a aimsiú do thionscadail ealaíona.

  Tuilleadh eolais: Ealaín na Gaeltachta

 • 10 Lún: Muinteoir Naíonra & Cuntóir (x2) - Naíonra Chaitlín Maude (BÁC 24)

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Spriocdháta: 10 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir Naíonra (€12 san uair) agus 2 Chuntóirí Aim (€11.15 san uair) á lorg. Teastas FETAC leibhéal 5/6 ar a laghad agus taithí ag obair leis na luathbhlianta de dhíth.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Chaitlín Maude

 • 10 Lún: Áisitheoir Pleanála Teanga - Limistéar Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach

  Curtha in Airde: 19 Iúil

  Spriocdháta: 10 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá coiste Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach ag lorg tairiscintí ó dhaoine / eagrais atá cáilithe agus ag a bhfuil taithí chuí chun seirbhísí pleanála teanga a sholáthar i Limistéar Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach.

  Tuilleadh eolais: Limistéar Pleanála Teanga Bhearna & Chnoc na Cathrach

 • 12 Lún: Speisialtóir sa Chumarsáid - Aistriúchán & Ábhar - Banc Ceannais na hÉireann

  Curtha in Airde: 20 Iúil

  Spriocdháta: 12 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas i mBanc Ceannais na hÉireann do Speisialtóir sa Chumarsáid - Aistriúchán & Ábhar ar chonradh sainchuspóra um thréimhse 12 mhí sa Rannán Cumarsáide. Tá an ról seo ailínithe le grád Ghairmí Bainc 3 agus beidh scála tuarastail BP3 i gceist dá réir sin.

  Tuilleadh eolais: Banc Ceannais na hÉireann

 • 13 Lún: Oifigeach Gaeilge - Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: 13 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin ag iarraidh Oifigeach Gaeilge a earcú leis an teanga a chur chun cinn sa mhórcheantar.

  Tuilleadh eolais: Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin

 • 16 Lún: Oifigeach Cléireachais - An Státseirbhís

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: 13 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Cuirtear fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu agus a bhfuil an cumas acu a ndualgais a chomhlíonadh trí Ghaeilge. 

  Tuilleadh eolais: An Státseirbhís

 • 21 Lún: Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga - Naíonra Thaobh na Coille

  Curtha in Airde: 12 Iúil

  Spriocdháta: 3 Lúnasa

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir/ Stiúrtheoir Ranga i gcóir Mí Meán Fhomhair 2017/18 ( is féidir le glacadh le múinteoirí ar sos gairme mar táimid faoi réir ag An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige, ní an An Roinn Oideachais & Scileanna)

  Tuilleadh eolais: Naíonra Thaobh na Coille

 • 4 Meán F: Aistritheoirí Gaeilge - Institiúidí an Aontais Eorpaigh

  Curtha in Airde: 10 Iúil

  Spriocdháta: 4 Meán Fómhair

  Cur síos ar an bpost: Tá Institiúidí an Aontais Eorpaigh ag reáchtáil comórtais ar mhaithe le Aistritheoirí Gaeilge a earcú. Beidh an comórtas seo ar oscailt ar an 12 Iúil 2018.

  Tuilleadh eolais: Institiúidí an Aontais Eorpaigh

 •  

  No deadline has been set on the following job listings:

   

 • Cúntóir Naíonra - Naíonra na Giúise

  Curtha in Airde: 19 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Caithfear Gaeilge líofa a bheith ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Naíonra na Giúise

 • Rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí le Gaeilge - Fexco (Ciarraí)

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Fexco, atá lonnaithe i gCill Orglan sa tóir ar ionadaí ar mhaithe le seirbhís dá gcustaiméirí a chur ar fáil.

  Tuilleadh eolais: Fexco

 • Rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí le Gaeilge - Rigney Dolphin Group (Port Láirge)

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Rigney Dolphn Group ag lorg fostaithe nua ar mhaithe le Seirbhís do Chustaiméirí a sholáthar.

  Tuilleadh eolais: Rigney Dolphin Group

 • Stiúrthóir Cúnta - Naíonra Shliabh Rua, B.Á.C 18

  Curtha in Airde: 18 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra Shliabh Rua ag lorg Stiúrthóir Cúnta le tosnú don scoil bhliain nua. An tearna sheomra atá g gceist, tá ceathrar ar an bhfoireann cheana.

  Tuilleadh eolais: Naíonra Shliabh Rua

 • Iarrthóirí le Gaeilge le páirt a ghlacadh i dtogra taighde ar an aithint cainte - Lionbridge

  Curtha in Airde: 17 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Lionbridge sa tóir ar chainteoirí dúchasacha Gaeilge le páirt a ghlacadh i dtogra taighde ar mhaithe leis an teicneolaíocht aithint cainte Ghaeilge a fhorbairt.

  Tuilleadh eolais:  Lionbridge

 • Múinteoirí & Ceartaitheoirí - Gaelchultúr

  Curtha in Airde: 16 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá painéal páirtaimseartha múinteoirí agus ceartaitheoirí ag Gaelchultúr agus bímid ag féachaint i gcónaí le cur leis an bpainéal sin. Má thagann aon obair mhúinteoireachta/cheartúcháin chun cinn a mheasaimid a bheadh oiriúnach duit, rachaimid i dteagmháil leat chun agallamh a shocrú.

  Tuilleadh eolais: Gaelchultúr

 • Múinteoir Gaeilge Páirtaimseartha - Nord Anglia International School (Baile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 10 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Nord Anglia International School, atá lonnaithe in Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath sa tóir ar Mhúinteoir Gaeilge dá bhfoireann ar bhonn páirtaimseartha. Beidh dualgais a bhaineann le tacaíocht sa seomra ranga ar an té a cheapfar chomh maith.

  Tuilleadh eolais: Nord Anglia International School Dublin

 • Riarthóir Cuntas - Exalt Recruitment Gaillimh (Gníomhaireacht)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Exalt Recruitment sa tóir ar Riarthóir Cuntas dá bhfoireann. Tá duine le Gaeilge líofa go mór de dhíth ar mhaithe le gnó a dhéanamh le cainteoirí na teanga.

  Tuilleadh eolais: Exalt Recruitment

 • Rannpháirtithe á lorg - Gaeilge Tamagotchi

  Tá cúpla duine le Gaeilge de dhíth le cuidiú le Gaeilge Tamagotchi i Luimneach, Bleá Cliath, Corcaigh and Cathair na Gaillimhe.  Seo cur síos ar na seóanna:

  Gaeilge Tamagotchi

  Tá 4,400 focal as Gaeilge le cur síos ar duine: lena gcarachtar a chur in iúl, a meon, a gcruth. Is annamh a úsáidtear formhór acu anois, tá cuid acu básaithe.

  I nGaeilge Tamagotchi tugann Manchán cuireadh duit focal a uchtú. Siúlann tú trí lúbra de 30m línéadaigh Éireannaigh le focal i mbaol a fháil uaidh. Iarrtar ort an bhfuil tú sásta é a chothú agus é a chaomhnú. Faigheann gach éinne focal sainiúil dóibh féin amháin, agus tugtar cuireadh dóibh é a phéinteáil nó priontáil ar cloch, adhmaid nó línéadach i searmanas dearbhaithe.

  Arán & Im

  Is taibhiú drámaíochta é Arán & Im ina bhácálann Manchán arán taos géar ar feadh dhá uair a chloig fad is a thugann sé léargas ar iontaisí na Gaeilge; ag ceiliúradh focail mealltacha a bhaineann le tír-dhreach, iomas agus léirstean, chomh maith le abairtí a thugann beocht de chumhacht agus mistéir an saoil nádúrtha.

  Más spéis leat bheith ag cuidiú leis na seóanna seo, cuir ríomhphost go manchanmagan@gmail.com

  Curtha in airde: 9 Iúil 

 • Comhordaitheoir Gníomhaíochtaí & Spóirt (Cúram Iarscoile) - PALS Afterschool (Corcaigh)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Comhordaitheoir Gníomhaíochtaí & Spóirt á lorg ag PALS Afterschool i gCorcaigh. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste don phost seo.

  Tuilleadh eolais: PALS Afterschool

 • Múinteoir Naíonra - Naíonra KinderKare (Liatroim)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Múinteoir Naíonra á lorg ag Naíonra KinderKare le Teastas FETAC leibhéal 6  ar a laghad mar aon le riachtanais eile.

  Tuilleadh eolais: Naíonra KinderKare

 • Teagascóir Gaeilge - Université de Bretagne Occidentale (An Fhrainc)

  Curtha in Airde: 9 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Teagascóir Gaeilge á lorg ag Université de Bretagne Occidentale in Brest na Fraince.

  Tuilleadh eolais: Université de Bretagne Occidentale

 • Ceannaire Ógra - Feachtas (Mórcheantar Bhaile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 3 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Mar cheannaire ógra, beidh tú freagrach as cabhrú leis an gclub óige a reáchtáil. Cuireann ceannairí áit shábháilte, shóisialta ar fáil do na daoine óga inar féidir leo scíth a ligean agus spraoi a dhéanamh. Beidh páirt lárnach ag na daoine óga féin i reáchtáil an chlub ach beidh na ceannairí ann mar thacaíocht thábhachtach chun imeachtaí an chlub a éascú.

  Is deis iontach é do cheannairí bualadh le daoine nua agus scileanna nua a fhoghlaim. Gheobhaidh tú taithí den scoth ar an obair don aos óg agus beidh tú ag cur le féinmhuinín agus le forbairt phearsanta daoine óga i do cheantar. Gheobhaidh tú traenáil sa gharchabhair agus sa chúram leanaí, maraon le traenáil eile.

  Tuilleadh eolais: Feachtas

 • Rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí le Gaeilge - CPL (Baile Átha Cliath)

  Curtha in Airde: 2 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá CPL sa tóir ar dhaoine le Gaeilge le hobair sheirbhís do chustaiméirí a dhéanamh dóibh.

  Tuilleadh eolais: CPL

 • Rólanna Sheirbhís do Chustaiméirí le Gaeilge - CPL (Dún Dealgan)

  Curtha in Airde: 2 Iúil

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá CPL sa tóir ar dhaoine le Gaeilge le hobair sheirbhís do chustaiméirí a dhéanamh dóibh.

  Tuilleadh eolais: CPL

 • Eagarthóir Tíre & Léarscáilíochta GIS le Gaeilge - Concentrix (Béal Feirste)

  Curtha in Airde: 28 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Caithfear Béarla líofa agus Gaeilge nó Breatnaise ar ardchaighdeán a bheidh ag an té a cheapfar.

  Tuilleadh eolais: Concentrix

 • Bainisteoir Naíonra - Naíonra an Teaghlaigh Naofa (Corcaigh)

  Curtha in Airde: 21 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra an Teaghlaigh Naofa sa tóir ar Bhainisteoir nua dá bhfoireann a bheidh ag obair ar bhonn lánaimseartha buan.

  Tuilleadh eolaisNaíonra an Teaghlaigh Naofa

 • Múinteoir le Gaeilge le leibhéal 6 i gCúram Leanaí. - Naíonra Busy Bees, Cluain Meala

  Curtha in Airde: 19 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Naíonra Busy Bees, Cluain Meala ag lorg múinteoir le Gaeilge/ leibhéal 6 i gCúram Leanaí. Má tá suim agat, seol C.V chuig Vanessa: moriartyvanessa@yahoo.com

  Tuilleadh eolais: moriartyvanessa@yahoo.com

 • Comhordaitheoir Taistil (2 phost) - Lally Tours (Gaillimh)

  Curtha in Airde: 14 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Lally Tours sa tóir ar bheirt Chomhordaitheoir Taistil dá bhfoireann i nGaillimh a bheidh ag plé le custaiméirí agus cúrsaí taistil. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste do na róil seo.

  Tuilleadh eolais: Lally Tours

 • Cúntóir Riachtanais Speisialta - Gaelscoil Phádraig, Baile Breac

  Curtha in Airde: 12 Meitheamh

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Cúntóir Riachtanais Speisialta (S.N.A.) ag teastáil i nGaelscoil Phádraig, Ascaill Shíleann, Baile Breac, Co Atha Cliath le tosú ar an 29ú Lúnasa.

  Tuilleadh eolais: Gaelscoil Phádraig

 • Láithreoir Raidió - Raidió Rí-Rá

  Curtha in Airde: 28 Aibreán

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost: Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua! Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

  Tuilleadh eolaisrira@cnag.ie

 • Láithreoirí & Tuairisceoirí Deonacha - Raidió na Life

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais sa stáisiún do láithreoirí & tuairisceoirí deonacha ar chláir éagsúla i rith an tsamhraidh. Bain triail as rud éigin nua, agus as an stiúideonua atá againn ar Shráid Amiens! Beidh oiliúint ar fáil, déan teagmháil linn!

  Tuilleadh eolais: Raidió na Life

 • Cúntóir Múinteora i Naíonra - Safari Childcare

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Safari Childcare sa  tóir ar Chúntóir Múinteora le páirt a ghlacadh ar a bhfoireann. Tá líofacht sa Ghaeilge riachtanach don ról seo.

  Tuilleadh eolais: Safari Childcare

 • Fear Beáir - McGinn's Hop House, Gaillimh

  Curtha in Airde: 8 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Mc Ginn's Hop House sa tóir ar fhear beáir sinsearach. Feictear ar an nGaeilge mar bhuntáiste de na poist seo. Féach ar an bhfógra anseo.

  Tuilleadh eolaisMcGinn's Hop House

 • Aistritheoirí Gaeilge - Word Perfect Translations

  Curtha in Airde: 4 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Word Perfect Translations sa tóir ar fhoireann d'aistritheoirí oilte le hobair páirtaimseartha a dhéanamh dóibh. Is féidir breathnú ar shuíomh an chomhlachta anseo

  Tuilleadh eolais Word Perfect Translations

 • Cócaire Sinsearach - Café an Carn

  Curtha in Airde: 2 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Ba mhaith linn Cócaire Sinsearach a earcú don chaife pobail nua ag An Carn. Tá an tionscadal nuálach seo le tosú ag deireadh an tsamhraidh 2018 agus tá sé mar chuid de lárionad An Carn atá mar mhol tionscadal ag an phobal áitiúil.

  Tá duine díograiseach tiomanta de dhíth orainn a bhfuil taithí acu ar bheith ag obair i gcaifé/cistin (3 bliana taithí ar a laghad).

  Tuilleadh eolaisAn Carn

 • Maor Snámha Cáilithe - Coláiste na nOileán

  Curtha in Airde: 2 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste na nOileán ag lorg maor snámha atá cáilithe ar an trá i rith an tSamhraidh. Má tá suim agat sa phost is féidir leat an fhoirm a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig an oifig ar rphost colnanoilean@gmail.com 

  Tuilleadh eolaisColáiste na nOileán

 • Comhairleoir Bailiúcháin - Arvato Finance Services

  Curtha in Airde: 12 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Arvato Finnce Services sa tóir ar Chomhairleoir Bailiúcháin a bhfuil Gaeilge líofa aige/aici. Beidh an ról seo lonnaithe i gcathair Bhaile Átha Cliath

  Tuilleadh eolaisArvato Finance Services

 • Rólanna Éagsúla Innealtóireachta & Feidhmiúcháin - Aran Biomedical Teo.

  Curtha in Airde: 27 Márta

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Aran Biomedical sa tóir ar réimse leathan daoine a bhfuil taithí acu in earnáil na hinnealtóireachta le páirt a ghlacadh ar a bhfoireann. Beidh na rólanna seo lonnaithe ar an Spidéal i gContae na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolais: Aran Biomedical Teo.

 • Láithreoir Raidió - Raidió na dTreabh

  Curtha in Airde: 15 Meán Fómhair

  Spriocdháta: Ar fáil go leanáunach

  Cur síos ar an bpost:  An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

  Tuilleadh eolaiseolas@rnat.ie

 •  

   

  Vacancies for teachers available below and also at educationposts.ie anseo

   

 • 18 Meith: Príomhoide - Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín

  Curtha in Airde: 8 Meitheamh

  Spriocdháta: 18 Meitheamh

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste na Sceilge, Cathair Saidhbhín sa tóir ar phríomhoide nua.

  Tuilleadh eolais: Coláiste na Sceilge

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na bhFiann

  Curtha in Airde: 23 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá cúpla post múinteoireachta ar fáil le Coláiste na bhFiann i nGaoth Dobhair, Ráth Chairn agus i nDroim Rí idir 03/06/2018 - 23/06/2018. Má tá spéis agat sna róil seol ríomhphost go michelle@cnb.ie

  Tuilleadh eolais: michelle@cnb.ie

 • Múinteoir Gaeilge - Le Chéile Secondary School

  Curtha in Airde: 22 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas do mhúinteoirí Gaeilge ag Le Chéile Secondary School i láthair na huaire, scoil nua ar an bhfód lonnaithe i mBaile an Tirialaigh, BÁC 15

  Tuilleadh eolais: Le Chéile Secondary School

 • Múinteoir Gaeilge - Togra Mhaigh Eo

  Curtha in Airde: 16 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntas do mhúinteoir Gaeilge ag Togra Mhaigh Eo de Chonradh na Gaeilge Chaisleán an Bharraigh le haghaidh Campa Samhraidh Gaeilge ón 2-6 Iúil 2018 094-90-22444 nó 087-978-1166

  Tuilleadh eolais: eolas@conradhmhaigheo.ie

 • Teagascóirí Gaeilge - Hibernia College Dublin

  Curtha in Airde: 10 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Hibernia College Dublin sa tóir ar theagscóirí ar ábhair éagsúla, an Ghaeilge san áireamh.

  Tuilleadh eolais: Hibernia College Dublin

 • Múinteoir Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Spleodar

  Curtha in Airde: 3 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais ag Spleodar do mhúinteoirí ar chúrsa A (05/06 - 27/06/2018). Is gá go mbeidh Uimhir Comhairle Múinteoireachta ag gach iarratasóir. Tuilleadh eolais ó Spleodar ag 091 388916 nó carmel@spleodar.com

  Tuilleadh eolaisSpleodar

 • Múinteoirí Gaeilge ar Chúrsa Samhraidh - Coláiste na nOileán

  Curtha in Airde: 1 Bealtaine

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá folúntais poist ag Coláiste na nOileán do mhúinteoirí Gaeilge dara leibhéil ar chúrsa E 04/07/18 - 18/07/18, F 26/07/18 - 09/08/18 & J 19/07 - 02/08 an samhradh seo. Tá Uimhir Comhairle Múinteoireachta & carr riachtanach don phost. Is féidir leat foirm iarratais a líonadh ag http://colaistenanoilean.ie/eolas-info/application-forms/ agus é a sheoladh ar ais chugainn ag colnanoilean@gmail.com nó ag Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co na Gaillimhe.

  Tuilleadh eolaisColáiste na nOileán

 • Múinteoirí Gaeilge - Meánscoil Iognáid Rís

  Curtha in Airde: 17 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Meánscoil Iognáid Rís i Nás na Ríogh sa tóir ar mhúinteoirí gaeilge don chéad scoilbhliain eile. Má tá aon spéis ag aon duine ann seol cóip do do C.V ag An Príomhoide, Meánscoil Iognáid Rís, Nás na Ríogh, Co.Chill Dara.

  Tuilleadh eolais: info@drimnaghcastle.ie

 • Rólanna Múinteoireachta Éagsúla - Bua

  Curtha in Airde: 5 Aibreán

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Bua (www.buabeo.ie), ag earcú múinteoirí bríomhara, paiseanta agus núálacha chun cur lena phainéal múinteoirí don Samhradh 2018. Tá múinteoirí ag teastáil chun ceardlanna 90 nóiméad a theagasc mar aon le múinteoirí a oibreoidh go lán aimseartha i rith an chúrsa ar fad.

  Tuilleadh eolais: Bua

 • Poist Éagsúla - Coláiste Uisce

  Curtha in Airde: 7 Feabhra

  Spriocdháta: Oscailte

  Cur síos ar an bpost: Tá Coláiste Uisce sa tóir ar mhúinteoirí dá gcúrsaí samhraidh. Táthar ag lorg iarrthóirí do phost an phríomhoide agus leasphríomhoide chomh maith.

  Tuilleadh eolaisColáiste Uisce

How to advertise a job vacancy

 • You can put a job advertisement on this page free of charge, through contacting us by email peig@cnag.ie
 • We have no problem advertising the job vacancy both her and through our various social media pages, so that employers may receive as much advertisement as possible.
 • We recommend that the job description comes in PDF format, or that a link to a website containing the information be provided.
 • Make sure a deadline date is also given.

How to get an Irish language job.

 • Foras na Gaeilge and GradIreland have published a comprehensive handbook titled "Do Ghairm le Gaeilge". Learn how to put a CV together in Irish or read about the various job opportunities available in which having the Irish language is an advantage. You can find that here.

We welcome any member of the public to send us information on Irish language job vacancies that we should know about.