Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

Sheol Méara Chathair & Chontae Phort Láirge, An Comhairleoir John Cummins, clár imeachtaí Phort Láirge i gcomóradh ar Éirí Amach 1916 ar an Aoine seo caite (15 Eanáir) sa Lárleabharlann i Lána Mhuire, Port Láirge. Bhain an tslua a bhí i láthair don ócáid sár-thaitneamh as cainteanna, ceol beo, athachtaithe, trí thaispeántas éagsúil agus sólaistí.

Mhínigh an Méara conas mar a bhí Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge chun tosaigh in eagrú rannpháirtíocht Phort Láirge igClár Éire 2016. Dúirt sé go raibh an clár seo ar cheann de 31 Chlár Údaráis Áitiúla ina mbeidh na mílte daoine ag glacadh páirte ar fud na hÉireann agus go ndéanann Éire 2016 comóradh ar chéad bliain ó tharla an Éirí Amach i 1916, a bhí ar cheann des na himeachtaí ba thábhachtaí i dturas na hÉireann i dtreo an neamhspleáchais. Dúirt sé chomh maith gur cuireadh aon uaire é seo do dhaoine de gach aois, sa tír seo agus thar lear, páirt ghníomhach a ghlacadh i réimse leathan imeachtaí stairiúla, cultúrtha agus ealaíona, a éascóidh smaointeachas, comóradh, díospóireacht agus ainilís, chomh maith le hath-shamhlú a dhéanamh ar ár dtodhchaí. Mhol sé do mhuintir Phort Láirge a ghabháil orthu féin páirt a ghlacadh in imeachtaí an chláir agus sult a bhaint as.

Labhair an tUasal Paudie Coffey, Aire Stáit ag an Roinn Comhshaol, Pobal agus Rialtas Áitiúil ag an seoladh agus dúirt sé go raibh an Clár Comórtha Céad Bliain an-thábhachtach d’Éire agus do Phort Láirge, mar go dtugann sé deis dúinn machnamh a dhéanamh ar bhunaitheoirí uile an Stáit agus súil aige go nglacfaidh an pobal páirt ghníomhach sa chlár thar an bhliain seo amach romhainn.

Dúirt Cathaoirleach Choiste Stiúrtha Chomórtha Phort Láirge, an tUasal Ger Crotty go raibh an coiste an-shásta leis an inchur ón bpobal i gcoitinne i gClár Comórtha Phort Láirge. Tháinig iarratais ó réimse leathan ghrúpaí, ina measc grúpaí pobail, bailte slachtmhara agus staire áitiúla, chomh maith le pobail ealaíne agus Ghaeilge. I measc na smaointe a tháinig chun cinn, bhí scannán, amharclannaíocht, scríbhneoireacht, ceol, drámaíocht agus gairdíní cuimhneacháin, chomh maith le roinnt imeachtaí searmanas, a chuirfidh go buan le léiriú cultúrtha Chomóradh 2016 i bPort Láirge.

Dúirt Michael O’Reilly ón Oifig Tionscadail Náisiúnta d’Éire 2016 gur bliain do gach éinne a bheidh i 2016 – bliain ina gcuimhneoimid ar ár stair, ina ndéanaimid machnamh ar an áit ina bhfuilimid mar Phoblacht agus ina ndéanaimid ath-shamhlú ar ár dtodhchaí.

Faoi stiúr Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, agus faoi threoir Chomhordaitheoir áitiúil 1916 agus Choiste Comórtha Éire 2016, tá imeachtaí agus tionscnaimh i gclár Phort Láirge a chuimsíonn na seacht snáithe de chlár Éire 2016, ina measc: imeachtaí searmanas, machnamh ar an stair, an teanga bheo, an óige agus an tsamhlaíocht, léiriú cultúrtha, rannpháirtíocht phobail agus Éireannaigh ar fud an domhain agus an diaspóra. Forbraíodh an clár trí chomhairliúcháin le grúpaí, le heagraíochtaí agus le daoine aonaracha áitiúla, a léirigh suim sa phróiseas agus ar tugadh cuireadh dóibh páirt a ghlacadh i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm réimse imeachtaí chun comóradh a dhéanamh ar 1916 i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

Is féidir an clár a fháil le híoslódáil ag www.ireland.ie/partners

Is féidir teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir áitiúil 1916, Jane Cantwell ag jcantwell@waterfordcouncil.ie nó teil. 051 849975i gcomhair a thuilleadh eolais.

Read 463 times
Rate this item
(0 votes)