Lárphointe eolais na Gaeilge: Nuacht, imeachtaí, folúntais agus níos mó

 

Tá níos mó páistí in Éirinn á dtógáil le dhá theanga nó níos mó, nó á sealbhú ar scoil sa lá atá inniu ann. Tá ceisteanna ag go leor tuismitheoirí/caomhnóirí, ceisteanna gan freagairt go minic, maidir le húsáid an dá theanga agus feiliúnacht an oideachais dhátheangaigh do pháistí a bhfuil riachtanais urlabhra, teanga agus cumarsáide acu, nó riachtanais speisialta oideachais eile acu (uathachas, disléicse, diospraicse agus siondróm Down san áireamh).

Cuireann tuismitheoirí ceist orthu féin go minic, ar mhúinteoirí agus ar shíceolaithe, ar chóir go gcuirfear na páistí chuig scoil ina ndéantar an teagasc ar fad trí níos mó ná teanga amháin nó ina múintear gach ábhar trí mhionteanga, ar nós na Gaeilge? An mbeidh tuilleadh deacrachtaí teanga agus litearthachta ag a bpáiste i gcóras oideachais den chineál seo? Cén ról atá ag teiripeoirí urlabhra agus teanga maidir le diagnóis agus tacaíocht a thabhairt do pháistí dátheangacha? Céard iad na córais atá i bhfeidhm le tacú le páistí dátheangacha a bhfuil riachtanais teanga agus riachtanais speisialta oideachais eile acu? An bhfuil naíonraí, scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta oiriúnach do pháistí a bhfuil riachtanais urlabhra, teanga agus cumarsáide acu? Céard iad na tacaíochtaí agus acmhainní atá ar fáil i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta do pháistí a bhfuil disléicse, uathachas, agus riachtanais speisialta oideachais eile acu.

Roinnfidh baill an phainéil a gcuid comhairle, taighde agus taithí ag plé na saincheisteanna seo agus eile i dtaobh an dátheangachais agus an oideachais dhátheangaigh, agus freagróidh siad roinnt de bhur gceisteanna ar an oíche freisin.

Tá an painéal poiblí seo eagraithe i gcomhpháirt lena chéile ag Gaeloideachas agus Líonra na hÉireann um Dhátheangachas agus Ilteangachas sa Luath-Óige, agus tá sé mar chuid d’imeacht lae ar an dátheangachas agus ilteangachas eagraithe ag an Líonra. Tá breise eolais maidir leis an ócáid ar fáil anseo: https://childbilingualismresearch.com/may-2018-meeting/

Téigh chuig an imeacht ar PEIG.ie anseo

http://www.gaelscoileanna.ie

Read 323 times
Rate this item
(0 votes)