Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Folúntais Reatha do Phostanna le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Intéirneacht Foilsitheoireachta

23 Meitheamh Tá Cois Life sa tóir ar Intéirneach foilsitheoireachta. Mairfidh an intéirneacht (íoctha) ó Iúil go Nollaig 2017, agus beidh an obair ar siúl in oifig an chomhlachta i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. Ní mór d'iarratasóirí CV agus litir chlúdaigh a chur chuig eolas@coislife.ie faoin 30 Bealtaine. Cois Life

Múinteoir Luathbhlianta

1 Meitheamh Tá Bunscoil Phobal Feirste sa tóir ar mhúinteoir luathbhlianta le tosú i Meán Fómhair. Tá bunchéim agus cáilíocht aitheanta teagaisc de dhíth, chomh maith le ardscileanna cumarsáide trí Ghaeilge agus agus taithí ag obair le páistí le sainriachtanais agus taithí naíscoile. Más spéis leat sa phost seo, tá iarratas agus breis eolais ar fáil ó info@bunscoilphobalfeirste.belfast.ni.sch.uk  info@bunscoilphobalfeirste.belfast.ni.sch.uk

Múinteoir 

1 Meitheamh Tá Bunscoil Phobal Feirste sa tóir ar Mhúinteoir le tosú i Meán Fomhair ar chonradh bliana. Tá bunchéim agus cáilíocht aitheanta Teagaisc de dhíth, chomh maith le hardscileanna cumarsáide Gaeilge agus taithí ag obair le páistí le sainriachtanais. Más spéis leat sa phost seo, tá iarratas agus breis eolais ar fáil ó info@bunscoilphobalfeirste.belfast.ni.sch.uk info@bunscoilphobalfeirste.belfast.ni.sch.uk

Oifigeach Oideachais

1 Meitheamh Is mian leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta Oifigeach Oideachais bunscoile agus Oifigeach Oideachais iar-bhunscoile a earcú. Beidh na hOifigigh freagrach as tacú le feidhmiú An Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 mar aon le freagrachtaí eile a bhaineann le feidhmeanna reachtúla COGG. COGG

Scéim na nIontrálaithe Nua

31 Bealtaine 

Tá an Ciste Craoltóireachta Gaeilge (CCG), Scáileán Thuaisceart Éireann ag lorg iarratais ó dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu dá scéim oiliúna d’Iontrálaithe Nua.

Is socrúchán bliana ar íocaíocht (ar íosphá) í an scéim d’Iontrálaithe Nua i Scileanna Teilifíse agus í dírithe ar dhaoine a bhfuil an earnáil nua acu – [4 áit san iomlán].

 An Ciste Craoltóireachta Gaeilge, Scáileán Thuaisceart Éireann

Riarthóir Oifige

31 Bealtaine Tá Riarthóir Oifige á lorg ag Glór na nGael faoi láthair le Córais riarachán na hoifige a fhorbairt agus a bhainistiú chomh maith le roinnt dualgais eile. Beidh an té a cheapfar lonnaithe in Oifigí Ghlór na nGael, Ráth Chairn, Co. na Mí Glór na nGael

Oifigeach Forbartha

26 Bealtaine Tá Oifigeach Forbartha de dhíth ó Chumann Gaelach Leath Chathail. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i nDún Pádraig, Co. an Dúin. Is post lán-aimseartha é seo. Cumann Gaelach Leath Chathail

Oifigeach Riaracháin
(Ag tacú le mic léinn)

25 Bealtaine

Is mian le hInstitiúid Oideachais Marino Oifigeach Riaracháin a earcú le tacú le mic leinn in oifig an chláraitheora. Beidh an té a cheapfar i gceannas ar chúrsaí riaracháin na hoifige agus an instiútiúid ina measc le roinnt dualgais éagsúla

Institiúid Oideachais Marino 

Comhordaitheoir na Nua-Gaeilge

24 Bealtaine

Tá Coláiste Hibernia sa tóir ar Chomhordaitheoir don Nua-Ghaeilge faoi láthair. Is post buan/lán-aimsire é seo. Más spéis leat sa phost, seol litir chlúdaigh agus CV go careers@hiberniacollege.ie  Coláiste Hibernia

Muinteoir i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir (x2)

19 Bealtaine Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir ag cur deis ar fáil do bheirt ó Mhaigh Eo, nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, taisteal go Ceanada chun obair mar mhúinteoirí ann le linn an chúrsa samhraidh a bhíonn acu ó 13 – 20 Lúnasa 2017, íocfar costais taistil agus lóistín.
Má tá tú os cionn 21 bliana d’aois, Gaeilge líofa agat, taithí múinteoireachta agus taithí ag eagrú imeachtaí spraíúla agat agus dá mba mhaith leat páirt a ghlacadh i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir 2017, seol do CV mar aon le litir mhínithe ag cur in iúl cén fáth ar chóir tusa a chur chuig Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir i mbliana chuig gaeilge@mayococo.ie roimh 5.00 i.n. ar an Aoine 19 Bealtaine 2017.
gaeilge@mayococo.ie

Múinteoir Gaeilge

 

Tá múinteoir Gaeilge á lorg ag Comhlucht Forbarta na nDéise le Gaeilge a mhúineadh do dhaoine fásta. Tuilleadh eolais ar fáil ó 058 46664nó trí ríomhphost cfdeise@gmail.com

cfdeise@gmail.com

Ardoifigeach Feidhmiúcháin

 

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann sa tóir ar Ardoifigeach Feidhmiúcháin le Gaeilge ar chonradh sealadach 11 mí. Tá Gaeilge líofa de dhíth i bhfoirm labhartha agus scríofa. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath.

Údarás Craolacháin na hÉireann

Láithreoir Raidió

 

Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal an tSamhraidh!
Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

rira@cnag.ie

Múinteoirí Gaeilge ar líne (langroo.com)

 

Tá langroo.com sa tóir ar mhúinteoirí Gaeilge le Gaeilge a mhúineadh ar line trí Facebook. Tá sé i gceist acu daoine a earcú go leanúnach le cur lena liosta múinteoirí le cinntiú gur féidir an Ghaeilge a mhúineadh am ar bith ar fud an domhain.

langroo.com

Cúrsa traenála do Chóitseálaithe Aibítre

 

Tá cuireadh roimh cainteoirí Gaeilge freastal le scileanna láidre scríbhneoireachta agus le cúlra nó spéis acu in oideachas luath-óige, a bhfuil suim acu páirt a ghlacadh i gcúrsa traenála lán-mhaoinithe i gcóitseáil aibítre a bheidh ar siúl sa Ghearmáin i rith an tSamhraidh 2017. Más spéis leat sa chúrsa nó má tá níos mó eolais uait, seol ríomhphost go gemma@sourceresource.ie 

gemma@sourceresource.ie 

Chomhordaitheoir Léirithe/Sceidil

 

Tá Ros na Rún sa tóir ar Chomhordaitheoir Léirithe/Sceidil. Beidh na dualgais seo a leanas i gceist leis an bpost: Sceideal seachtainiúil le haghaidh dhá stiúideo a chur le chéile, Atheisiúint a dhéanamh ar an sceideal céanna de réir mar a tharlaíonn athruithe. Taifead a choimeád d’uaireanta oibre na n-aisteoirí. Comhoibriú le Cinn Roinne éagsúla maidir le ceisteanna faoin sceideal. Scileanna maithe riaracháin, ábalta obair as a stuaim féin ar dhualgais agus tascanna laethúla.

Ba cheart go mbeadh an iarrthóir eagraithe, le scileanna maithe ríomhaireachta agus cumarsáide agus le suim faoi leith i gcúrsaí Léiriúcháin Teilifíse. Is fearr taithí a bheith ag iarrthóirí ach níl sé riachtanach. Tá sár-scileanna idir-phearsanta riachtanach. Ní mór Gaeilge líofa a bheith ag iarrthóirí.

leiriuchan@rosnarun.com

Cúntóirí scoile

 
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie

Múinteoirí Gaeilge - Coláiste na bhFiann

 
Tá 12 chúrsa á reáchtáil an Samhradh seo ag Coláiste na bhFiann agus tá folúntais, mar sin, do mhúinteoirí. Reáchtálfar na cúrsaí seo thar mhí an Mheithimh, mí Iúil agus mí Lúnasa i gceithre ionad - Ros Muc, Co. na Gaillimhe, Gaoth Dobhair, Co. Thír Chonaill agus, Ráth Chairn agus Droim Rí, Co. na Mí. Déan teagmháil le Michelle chun breis sonraí a fháil michelle@cnb.ie
michelle@cnb.ie

Oifigeach Turasóireachta agus Fobairt Gnó

20 Aibreán
Tá Comharchumann Forbartha an Leith-Triúigh Teo. ag lorg Oifigeach Turasóireachta agus Forbairt Gnó d’Ionad Eolais Thurasóirí atá lonnaithe sa Thinteán Ceoil sa Chlochán. Is deis iontach é seo scileanna luachmhara a fhorbairt i dtionscal na turasóireachta. Conradh 5 mhí atá i gceist, 5 lá in aghaidh na seachtaine. 
Halla Le Chéile 066 7138137.

Cúntóir Naíonra

 

Tá cúntóir le Gaeilge á lorg ag The Georgian Montessori. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath 1 agus ag tosú i Meán Fómhair. Beidh na huaireanta oibre ó 9.30 go 1. Más spéis leat an folúntas seo a líonadh nó má tá breis eolais de dhíth, seol ríomhphost chuig TheGeorgianMontessori@gmail.com

 TheGeorgianMontessori@gmail.com 

Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara (le Gaeilge)

 

Tá Riarthóir Sheirbhísí Custaiméara le Gaeilge á earcú ag Capita Customer Solutions. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i bPáirc Teicneolaíochta Iarthar Chorcaí, Cloich na Coillte, Corcaigh. 

Beidh ar an té a cheapfar próiseáil a dhéanamh ar aon chomhaid ar na córais, cinntiú go bpléitear i gceart le gach glaoch, cinntiú go gcuirtear seibhís mhaith ar fáil do chustaiméirí, deileáil le haon cheist ó chustaiméirí nó cliaint agus deileáil leis na custaiméirí nó cliaint i gceart. Tá Béarla labhartha agus scríofa de dhíth, chomh maith le scileanna Gaeilge, taithí ag obair i seirbhísí custaiméara, taithí obair foirne, scileanna cumarsáide, agus a bheith in ann obair a chríochniú a bhfuil spriocanna dochta leagtha amach dó.   

jacinta.conlon@capitacustomersolutions.ie 

Múinteoir Gaeilge

 

Tá múinteoir Gaeilge ag teastáil chun saoire mathreachais a chlúdú. Tá 22 uair in aghaidh na seachtaine i gceist. Tá an té a cheapfar le tosú láithreach. Tá an post lonnaithe i gColáiste Treasa, Ceann Toirc, Corcaigh.
Téigh i dteagmháil le Veronica Walsh láithreach más spéis leat cur isteach ar an bpost seo.

veronica.walsh@corketb.ie

Aistritheoirí Gaeilge

 

Tá aistritheoirí á lorg chun dul i mbun tionscamh nua atá ag díriú isteach ar reachtaíocht agus doiciméid dhlíthiúla a shimplú. Tá máistreacht san aistritheoireacht de dhíth, agus an Ghaeilge mar sprioctheanga oibre ag an té a cheapfar. Más speis leat an obair seo a dhéanamh nó má tá breis eolais uait, seol CV go Paula Cristina Conceição.

paula.conceicao@traductanet.com
Múinteoir Gaeilge  

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres
Ionadaí Sheirbhísí Custaiméara  

Daoine á lorg ag Bonneagar Iompar Éireann líofa as Béarla agus as Gaeilge chun a bheith mar bhall den fhoireann sheirbhísí custaiméara.

Bonneagar Iompar Éireann

 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

  • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
  • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
  • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
  • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi.