Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

 

 

Altram

Is eagraíocht tacaíochta reigiúnda é Altram do thionscadail oideachais luathbhlianta lán-Ghaeilge.
Bunaíodh sa bhliain 1990 é ag naíscoileanna i nDoire, i mBéal Feirste, in Ard Mhacha agus san Iúir.
Cuireadh Altram ar bun chun tacaíocht a thabhairt do thionscadail oideachais luathbhlianta
lán-Ghaeilge, caighdeán an tsoláthair oideachais san earnáil a fheabhsú, agus béim a chur ar
thábhacht  an tsoláthair sin trí mheán na Gaeilge.


An Clár Tacaíochta Teaghlaigh

Tá sé mar aidhm ag an gClár Tacaíochta Teaghlaigh de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta
agus Gaeltachta an Ghaeilge a threisiú mar theanga theaghlaigh agus pobail sa Ghaeltacht i
gcomhréir leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Faoin gClár seo, tá sé beartaithe
ag an Roinn 12 beart ar leith a thógáil chun tacú le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil a gclann
le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu a gclann a thógáil le Gaeilge

 

JAMIE

Tá sraith d’acmhainní físeáin forbartha ag Institiúid Oideachais Marino (IOM) chun tacú le daltaí atá ag staidéar dá scrúduithe Gaeilge Ardteistiméireachta.
Tá 15 fhíseán spéisiúla sa tionscnamh a dtugtar JAMIE air (acrainm Béarla a sheasann do Jump-start aMarino Institute of Education).
Tá gach físeán dírithe ar ghnéithe éagsúla de scrúdú Ardleibhéil Gaeilge na hArdteistiméireachta.

 

 


svxGq3r1

Gael Linn

Bunaíodh Gael Linn i 1953 ar mhaithe le fiontair úra a chur chun cinn chun leasa na Gaeilge.
Cuimsíonn gníomhchlár Gael Linn trí   phríomhréimse; an réimse oideachais, gníomhaíochtaí
chun tacú le húsáid na Gaeilge agus réimse gnó na heagraíochta.

  

gaelscoileanna-twitter

Gaeloideachas

Is eagraíocht é Gaelscoileanna Teo a thacaíonn leis an nGaeloideachas – réamhscolaíocht,
bunscolaíocht agus meánscolaíocht  lasmuigh den Ghaeltacht.


gnag

Glór na nGael

Bunaíodh Glór na nGael sa bhliain 1961 mar uirlis  forbartha teanga tríd chomórtas idir grúpaí
pobail. Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael I dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa
teaghlach; forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí
fiontraíochta agus gnó.

 

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Is grúpa tuismitheoirí iad “Tuismitheoirí na Gaeltachta” a tháinig le chéile i 2011.
Is eagraíocht dheonach í a thugann tacaíocht do theaghlaigh atá ag tógáil clann le
Gaeilge sa Ghaeltacht.

Tá siad ar fáil ar Facebook (Tír ChonaillConamara) nó ag tuismitheoirinagaeltachta@gmail.com

 

 

Comhairle don Churaclam, Scrúduithe agus Measúnú

Cuirtear eolas ar fáil maidir leis na háiseanna éagsúla a bhaineann leis an nGaeloideachas agus gach réimse den oideachas ó chúrsaí teanga go hábhair idirgníomhacha ar nós drámaíocht na Gaeilge agus cluichí oideachais.

Tús Maith

Tugann Tús Maith tacaíocht do thuismitheoirí atá ag tógail a gclanna le Gaeilge chomh maith leo
siúd gur mian leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile. Bíonn Grúpaí Súgartha,Cuairteanna Baile
agus Scléip an tSathairn againn chun tacú le tuismitheoirí.