Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó

 

 

CÉARD É CISTE 125?

Beidh ciste de €125,000 ar fáil chun deontais bheaga a chur ar fáil do ghrúpaí i mbun imeachtaí nó tionscadal do Bhliain na Gaeilge
in 2018. Cuirfear an ciste seo ar fáil a bhuí le Foras na Gaeilge agus leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Táthar ag súil
le breis is 125 deontas a bhronnadh tríd an gciste seo agus go mbeidh luach idir €500 agus €1000 ar na deontais.
Cuirfear suas le €50,000 ar fáil d’imeachtaí a eagraítear sa chéad sé mhí de 2018 agus suas le €75,000 ar fáil d’imeachtaí a eagraítear
sa dara sé mhí de 2018. Is féidir le haon ghrúpa cur isteach ar an dá bhabhta den mhaoiniú más mian leo.

CÉARD IAD NA DÁTAÍ TÁBHACHTACHA?

Chéad bhabhta de mhaoiniú (Eanáir - Meitheamh) – €50,000
- Oscailte d’iarratais 15/11/2017
- Spriocdháta d’iarratais 28/11/2017
- Fógrófar cinneadh faoin 09/12/2017
- Déanfar íocaíocht faoin 15/01/2018
- Tuairisc de dhíth faoin 11/06/2018

Dara babhta de mhaoiniú (Iúil - Nollaig) – €75,000
- Oscailte d’iarratais 01/01/2018
- Spriocdháta d’iarratais 15/04/2018
- Fógrófar cinneadh faoin 30/04/2018
- Déanfar íocaíocht faoin 31/05/2018
- Tuairisc de dhíth faoin 07/12/2018


CÉ AR FÉIDIR LEO CUR ISTEACH AIR?
Aon ghrúpa, aon eagraíocht, aon choiste, nó aon chlub a bhfuil sé i gceist acu imeacht nó tionscadal a reáchtáil do Bhliain na
Gaeilge.
CONAS AR FÉIDIR IARRATAS A DHÉANAMH?
Ní mór d’iarratasóirí foirm iarratais chomhlánaithe a líonadh ag https://www.surveymonkey.com/r/Ciste125; a sheoladh trí
ríomhphost chuig ciste125@cnag.ie; nó a chur sa phost chugainn, leis an eolas seo a leanas:
1. Sonraí an iarratasóra lena n-áirítear ainm iomlán, seoladh, sonraí teagmhála teileafóin, seoladh ríomhphoist, agus sonraí
bainc.
2. Cur síos ar an imeacht/tionscadal lena n-áirítear an láthair agus dátaí beartaithe.
3. Taithí an iarratasóra lena n-áirítear cuntas teiste in imeachtaí/tionscadail cosúla a eagrú.
4. Cur síos ar conas a nascann an t-imeacht/tionscadal le spriocanna Bhliain na Gaeilge agus cur chun cinn na Gaeilge.
5. Briseadh síos ar an mbuiséad iomlán don imeacht/tionscadal agus conas a chaithfear an maoiniú ó Chiste 125.
6. Cur síos ar an dóigh a bhfuil an t-imeacht/tionscadal ag brath ar mhaoiniú ó Chiste 125.
Is féidir foirm a líonadh ag www.peig.ie/Ciste2018; an fhoirm a sheoladh chuig ciste125@cnag.ie; nó an fhoirm a sheoladh sa phost

chuig: Ciste 125, Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.

Is iad na spriocdhátaí d’iarratais ná 15.00 ar 28 Samhain 2017 don chéad bhabhta & 15.00 ar 15 Aibreán 2018 don dara babhta.

Ní cháileofar iarratais neamhiomlána nó déanacha do mheasúnú.

CÉN CRITÉIR MEASÚNAITHE A BHEIDH IN ÚSÁID?
Marcanna Déanfar measúnú ar na hiarratais ar fad a mheastar a bheith comhlánaithe i leith na gcritéar seo a leanas:

Cur síos ar an imeacht/tionscadal 30
Taithí na heagraíochta/an choiste/an ghrúpa ag plé le cur chun cinn na Gaeilge agus/nó imeachtaí/tionscadail 10
Conas a chuirfear an Ghaeilge chun cinn leis an imeacht/tionscadal seo 20
Conas a dhéanfaidh an t-imeacht/tionscadal nasc le spriocanna Bhliain na Gaeilge 20
Leagan amach an bhuiséid agus sonraí faoi chaiteachas an mhaoinithe ó Chiste 125 20
IOMLÁN 100CÉN TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ATÁ ANN?
- Na himeachtaí/feachtais a n-éireoidh leo, beidh tuairisc agus grianghraif le cur ar fáil ina ndiaidh.
Ní chuirfear maoiniú ar fáil trí Chiste 125 do na nithe seo a leanas:
- Imeachtaí i rith Sheachtain na Gaeilge ó 1-17 Márta
2018 (tá ciste ag an bhféile féin; féach www.snag.ie)
- Gníomhaíocht tráchtála
- Croí-chostais nó costais sheasta (mar shampla cíos, tuarastail, srl.)
- Taisteal thar sáile
- Obair a tharla cheana
- Gníomhartha neamhcharthanachta
- Gníomhartha polaitíochta
- Urraíocht ar imeachtaí um thiomsú airgid

 

Is féidir an fhoirm a aimsiú ag an cnaipe thíos: