Lárphointe eolais don Ghaeilge: Nuacht, imeachtaí agus níos mó. . .
Information hub for the Irish language : News, events & more..

Gaeilge i Scoileanna Béarla

Fiú i scoileanna Béarla, is féidir an Ghaeilge a chur chun cinn agus í a mhúineadh ar bhealach spéisiúil agus spreagrúil.  Tá neart bealaí spéis a spreagadh sa teanga idir cluichí, póstaeir agus comharthaí deasa, leabhair as Gaeilge a bheith ar fáil agus comhrá ginearálta agus nathanna beaga Gaeilge a úsáid le linn ranganna eile.  Bíonn go leor imeachtaí á reáchtáil go náisiúnta gur féidir le ranganna páirt a ghlacadh iontu.  Tá roinnt acu le sonrú ar an leathanach seo.

Leabhair as Gaeilge

Tá a lán leabhair gálanta as Gaeilge ar fáil do dhaoine óga agus páistí.  Is féidir iad a aimsiú ar shuíomh An Siopa Leabhar nó is féidir iad a ordú ó foilsitheoirí atá lonnaithe ar fud na tíre.  Tuilleadh eolais mar gheall ar fhoilseacháin anseo.

Comhrá 24/7

Bíonn Comhrá ar siúl uair in aghaidh na bliana.  Comhrá leanúnach as Gaeilge ar feadh seachtaine a bhíonn i gceist agus bíonn sé ar fad le feiceáil ar líne.  Glacann grúpaí éagsúla ar fud an domhain páirt sa chomhrá beo seo a tharla don chéad uair i 2013 mar chuid de Bhliain na Gaeilge.  Is féidir tuilleadh a eolais a fháil trí ríomhphost a sheoladh chuig comhra@cnag.ie nó glaoch a chur ar 01 4757401.

Seó Bóthair

Tá clú agus cáil bainte amach ag an Seó mar chuid thábhachtach den fhéilire scoile.  Beimid ar an mbóthar gach seachtain ag spreagadh daltaí i scoileanna fud fad na tíre. Táimid an-bhuíoch den Roinn Oideachais & Scileanna as a gcuid tacaíochta le Seó Bóthair 2016 a eagrú.  Is féidir clárú agus tuilleadh eolais a aimsiú anseo.

Gaeilge 24

Dúshlán atá i nGaeilge 24 a chuireann dualgas orthu siúd atá ag glacadh páirte gan ach Gaeilge a labhairt ar feadh an lae.  Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh an Ghaeilge a úsáid ar feadh 24 uair a’ chloig; ar scoil, sa bhaile, le cairde, i siopaí, le clubanna spóirt agus eile!  Is féidir clárú nó tuilleadh eolais a aimsiú anseo.

Acmhainní Oideachasúla le hOrdú

Má tá áiseanna tacaíochta don seomra ranga de dhíth ort tá áiseanna saor in aisce ar fáil ó Fhoras na Gaeilge do scoileanna ag an mbunleibhéal agus ag an iarbhunleibhéal.

Chun acmhainní a ordú:
Déan teagmháil le eolas @ forasnagaeilge.ie
Nó glaoigh ar 01 6398400

Tá an Cairt Eorpach do Theangacha Mionlaigh agus Réigiúnacha deartha le cosaint a chur ar fáil trí chonstaicí d’úsáid na Gaeilge a bhaint.

Daingníodh an Cairt ag rialtas na Breataine i 2001, ag déanamh roinnt gealltanas ceangailteach i dtaca le teanga na Gaeilge faoi Cuid III den Chairt

Clúdaíonn airteagail na Cairte ábhair difriúla, m.s. oideachas, teagmháil leis an rialtas, seirbhísí atá le cur ar fáil trí theanga mionlaigh agus níos mó.

Tá dualgas ar Chomhairlí Áitiúla Cód Cúirtéise a chruthú don Ghaeilge agus a chinntiú go bhfuil gach ball foirne ar an eolas faoi seo agus ar an eolas faoi na nósanna a bhaineann leis an teanga.

Cuireann Cuid II den Chairt dualgas ar Chomhairlí úsáid na Gaeilge idir scríobh agus labhartha a spreagadh go réamhghníomhach sa saol poiblí agus príobháideach.

De réir Airteagal 7(4) den Chairt, beidh ar Chomhairlí “cuirfidh na Páirtithe san áireamh na riachtanais agus toilmhianta arna gcur in iúl ag na grúpaí a úsáideann na teangacha sin” i dtaca le dréachtú polasaithe teanga.

Cuireann Airteagal 10 den Chairt roinnt dualgas ar chomhairlí áitiúla, a chlúdaíonn ach nach bhfuil teoranta do:

 • Cainteoirí ag cur iarratas scríofa nó labhartha isteach trí Ghaeilge a éascú
 • Comhlachtaí poiblí ag dréachtú cáipéisí i nGaeilge a éascú
 • Úsáid na Gaeilge i ndíospóireachtaí i Seomra na Comhairle a éascú a cheadú agus a spreagadh.
 • Úsáid logainmneacha traidisiúnta agus sloinnte teaghlaigh thraidisiúnta a cheadú agus a éascú.
 • Seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil nuair is gá.

Cuireann Airteagal 12 den Chairt dualgas ar chomhairliú áitiúla i dtaca le himeachtaí agus le háiseanna cultúrtha.
Clúdaíonn sé seo:

 • Tionscadail i leith i dtaca leis an Ghaeilge a spreagadh agus cuidiú le inrochtaineacht ábhair Gaeilge
 • Ag cur grúpaí atá freagrach as eagrú nó tacú le himeachtaí cultúrtha ar an eolas faoina dualgais i dtaca le riachtanais chainteoirí Gaeilge le linn eagrú na n-imeachtaí
 • Ag cur gníomhachtaí chun cinn le cinntiú go bhfuil foireann ag grúpaí atá inniúil sa Ghaeilge chomh mhaith leis an Bhéarla. Clúdaíonn spriocanna agus prionsabail eile atá ag an Chairt:  Foghlaim na Gaeilge a spreagadh agus a éascú, taighde, naisc agus malartuithe.

Tá sé léirithe sna tuairiscí COMEX is déanaí gur féidir le níos mó a dhéanamh leis na constaicí i dtaca le húsáid na Gaeilge a bhaint.

Léirigh an tuairisc is déanaí COMEX ar chur i bhfeidhm na Cairte i mí Eanáir 2014 go bhfuil teip ar rialtas na Breataine agus ar Thionól TÉ a ndualgais faoin Chairt a chomhlíonadh maidir le teanga na Gaeilge

Is féidir tuilleadh eolais mar gheall ar an gcairt a fháil ó Chonradh na Gaeilge ar cnag.ie

Is cuma más mac léinn thú ag tosú amach sa saol gairmiúil nó má tá an-taithí agat air, tugann an AE deis d'aon duine a bheith ag obair leo.

                                                

Osclaíonn institiúidí an Aontais Eorpaigh gairmréim idirnáisiúnta do dhaoine uaillmhianacha, éirimiúla. Beidh tú lonnaithe i gceartlár na hEorpa agus bainfidh tú sult as an timpeallacht idirnáisiúnta agus as freagrachtaí a ghlacadh ón gcéad lá sa phost. Déanann an AE freastal ar 500 milliún duine i 28 Ballstát, rud a thabharfaidh réimse an-leathan agus ar scála an-mhór duit mar rogha – agus beidh deis agat difríocht shuntasach bhuan a dhéanamh.

Más mac léinn thú atá ar tí críochnú nó más céimí thú, tig leat iarratas a dhéanamh ar phost ar an leibhéal iontrála san AE i réimsí éagsúla; Déanann an AE céimithe a bhfuil taithí oibre acu, pearsanra riaracháin agus gairmithe oilte a earcú go rialta i réimse leathan speisialtachtaí, agus aistritheoirí agus ateangairí freisin.

Tá scileanna láidre anailíseach, eagraíochtúla, agus cúmarsáide de dhíth más spéis leat a bheith ag obair san AE. Tugann sé deis iontach le bheith ag obair le daoine ó chúltúir éagsúla chomh maith.

Folúntais Reatha do Phoist le Gaeilge


Seo thíos folúntais do phostanna ina bhfuil an Ghaeilge ina riachtanas nó buntáiste. Tá réimse leathan de dheiseanna ar fáil gach lá, ó phoist mhúinteoireachta go folúntais san earnáil phríobháideach. Fógraímid poist in Éirinn agus ar fud fad an domhain. Déantar nuashonrú ar an mbunachar seo gach lá. 

Tá treoracha ag bun an leathanaigh dóibh siúd atá ag iarraidh poist a fhógairt linn, chomh maith le comhairle dóibh siúd atá ag lorg poist le Gaeilge. 

 

Teideal an Phoist Curtha in Airde Spriocdháta Cur síos ar an bpost Tuilleadh Eolais

Léiritheoir Cúnta/Taighdeoir

16 Deireadh Fómhair 3 Samhain

Tá Meangadh Fíbín ag lorg iarratais ó dhaoine le suim i gcláir do dhaoine óga, a bhfuil bliain amháin ar a laghad taithí acu i léiriúcháin teilifíse chun post mar léiritheoir cúnta/taighdeoir a líonadh.

Táthar  ag lorg duine a bhfuil suim ar leith acu i gcláir do dhaoine óga agus a bhfuil suim acu oibriú le foireann fhuinniúil agus atá sásta tabhairt faoi réimse leathan oibre a bhíonn ag baint le gnó

Meangadh Fíbín

Tréimhse Taithí Oibre i Léiriúchán Teilifíse 

17 Deireadh Fómhair 3 Samhain

Tá Meangadh Fíbín ag lorg suime ó mhic léinn atá líofa sa Ghaeilge agus atá i mbun staidéir ar chúrsaí sna Meáin/Cumarsáid/Gaeilge chun tréimhse taithí oibre a dhéanamh mar Thaighdeoir ar chláir teilifíse do dhaoine óga mar chuid dá gcúrsa triú leibhéal.

Déanfar forbairt ar scileanna an mhic léinn faoi threoir na foirne reatha le linn a dtréimhse oibre.

Meangadh Fíbín

Cúntóir le Parlaimint na hEorpa

5 Deireadh Fómhair 31 Deireadh Fómhair

Cúntóir a bhfuil Gaeilge aige/aici (bainisteoir comhad parlaiminteach), Parlaimint na
hEorpa, an tAonad um Cháilíocht Reachtaíochta A, an Bhruiséil.

Is mian linn cúntóir a bhfuil Gaeilge aige/aici a earcú mar ghníomhaire sealadach agus tá gairm ar léiriú spéise ó iarrthóirí oiriúnacha á heagrú againn anois.

Parlaimint na hEorpa

Bunmhúinteoir Gaeilge Páirtaimseartha - Heilsincí

17 Deireadh Fómhair  

Tá Scoil Eorpach Heilsincí ag lorg bunmhúinteoir Gaeilge ar bhonn páirtaimseartha chun dhá cheacht a mhúineadh go seachtainiúil.

Beidh Gaeilge líofa ag an té a cheapfar, mar aon le céim agus taithí sa bhunmhúinteoireacht. 

European School of Helsinki

Feighlí Linbh

16 Deireadh Fómhair  

Ba mhór againn duine gealgháireach, freagrach a aimsiú mar fheighlí leanaí ó thús na bliana nua. Bheadh aire le tabhairt do bheirt pháistí i gceantar Chluain Sceach/Chnoc Mhuirfean ó 8am chuig 6pm Luan go hAoine.

Tuilleadh eolais: Aisling ag 087 9746562 nó nileidha@tcd.ie.

nileidha@tcd.ie

Dlítheangeolaí le Cúirt Bhreithiúnais an AE

6 Deireadh Fómhair  

Tá beirt dlítheangeolaithe le Gaeilge á lorg ag Cúirt Bhreithiúnais an AE.

Beidh sárchaighdeán Gaeilge idir labhartha agus scríofa ag an té a cheapfar.

Cúirt Bhreithiúnais an AE

Múinteoirí: Ranganna do Dhaoine Fásta (Conradh na Gaeilge)

24 Lúnasa

Fós ar fáil

Tá Conradh na Gaeilge ag lorg múinteoirí do ranganna in Uimhir 6, Sráid Fhearchair agus in ollscoileanna agus áiteanna oibre timpeall chathair Bhaile Átha Cliath. Daoine fásta a bheidh sna foghlaimeoirí, agus beidh ranganna le linn an lae agus um thráthnóna ar fáil. 

Líon isteach an fhoirm seo agus seol CV as Gaeilge chuig ranganna@cnag.ie

Láithreoir Raidió

15 Meán Fómhair  

An bhfuil spéis agat bheith i do láithreoir raidió? Seol ríomhphost chuig eolas@rnat.ie - traenáil saor in aisce agus deiseanna iontacha ar fáil!

Raidió na dTreabh
Múinteoir Gaeilge 04 Meán Fómhair  
Tá múinteoir Gaeilge de dhíth ó Mount Sackville. 18 uair in aghaigh na seachtaine a bheidh i gceist. Tuarastal íochta ag an scoil ar feadh 12 mhí. Daltaí sa chéad, dara, tríú agus cúigiú bliain atá i gceist.
vacancies@mountsackville.ie
Oibrí Óige 1 Meán Fómhair  
Tá Oibrí Óige á lorg ag club spraoi Granemore le hobair a dhéanamh dhá uair in aghaidh na seachtaine thar 20 seachtain. Tá deiseanna fostaíochta eile leis seo, tríd scéim an tsamhraidh agus imeachtaí Gaelacha eile. Seol ríomhphost go club.spraoi.granemore@gmail.com 
club.spraoi.granemore@gmail.com
Múinteoir Gaeilge 29 Lúnasa  
Tá múinteoir spreagúil á lorg ag Na Gaeil Óga, foireann peile lán-Gaelach i Leamhcán, Baile Átha Cliath, le ranganna Gaeilge a mhúineadh do thuismitheoirí ár bhfoirne faoi aois don tréimhse idir Meán Fómhair agus Mí na Nollag. Gach eolas ar fáil ó cumannclg@gmail.com
cumannclg@gmail.com 
 Stiúrthóir agus Rúnaí 11 Lúnasa  

Tá 2 fholúntas i gCill an Árdáin, BÁC 24.

1. Tá Stiúrthóir AIM ag teastáil ó Naíonra Chaitlín Maude. 15/20 uair, 38 seachtain agus laethanta saoire €11.25 san uair. Is gá go mbeadh cáilíocht CDBO leibhéal 5 agat agus suim sa Ghaeilge.

2. Runaí don oifig 15 uair, 38 seachtain agus laethana saoire, €11.25 san uair. Taithí ar obair oifige agus suim sa Ghaeilge ag teastáil. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait faoi na postanna seo is féidir dul i dteagmháil le hAisling 087 2283276, nó ar ríomhphost chuignaionra.cm@gmail.com 

chuignaionra.cm@gmail.com

Múinteoir Gaeilge (ranganna oíche)

8 Lúnasa  

Tá múinteoir Gaeilge de dhíth le ranganna oíche a mhúineadh sa Charn, Carn Tóchair, Machaire Rátha.
- Riachtanach; taithí ar GCSE
- Inmhianta; taithí ar A leibhéal
Beidh an té a cheapfar ag teagasc an chúrsa Gaeilge Gan Stró agus TEG (http://www.teg.ie) mar chuid d'fhoireann. Níl aon réamhthaithí ar TEG de dhíth.
Más spéis leat sa phost, téigh i dteagmháil le leonne.niloinsigh@ancarn.org 

leonne.niloinsigh@ancarn.org 

Feighlí Leanaí

18 Iúil  

Tá Feighlí Leanaí a bheadh in ann aire a thabhairt do bheirt pháistí (buachaill 10 mí & cailín 3 bl.) go páirt aimseartha. Bheadh sé iontach dá mbeadh an té ina gcónaí timpeall Cluain Tarbh, Cill Easra, Ard Aidhin (BÁC 3/5) 

Bheadh an post seo ag tosnú i dtreo dheireadh na bliana agus laethanta le cinntú fós, ach deis a bheith solúbhta maidir le laethanta agus saoire.

lauranicheallaigh@gmail.com

Cúrsaí iarchéime le Fiontar & Scoil na Gaeilge

4 Iúil  

Tá Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) ag glacadh le hiarratais ar na cláir iarchéime seo a leanas faoi láthair: MA i Léann na Gaeilge agus MSc i nGnó agus i dTeicneolaíocht an Eolais.
Tá líon teoranta scoláireachtaí ar fáil.

Fiontar & Scoil na Gaeilge

Dlítheangolaí

1 Meitheamh Fós ar fáil 

Fostófar beirt dhlítheangeolaithe le Gaeilge ar chonarthaí sealadacha (c. 2 bhliain) agus reáchtálfar agallaimh chun na folúntais shealadacha sin a líonadh sna seachtainí beaga amach romhainn. Cuir CV agus litir chlúdaigh (i mBéarla agus i nGaeilge) chuig an gCeann Aonaid, Peter Vavrik (peter.vavrik@europarl.europa.eu)

michelle.ryan@europarl.europa.eu

Láithreoir Raidió

Bealtaine  Fós ar fáil

Tá Raidió Rí-Rá (http://rrr.ie) sa tóir ar láithreoirí nua do sceideal an Fhómhar!
Más spéis leat taithí a fháil ag obair le staisiún raidió trí mheán na Gaeilge, seol ríomhphost ag rira@cnag.ie

rira@cnag.ie

Feighlí Leanaí

22 Meitheamh  

Feighlí Leanaí le Gaeilge ag teastáil (ar bhonn páirtaimseartha) chun aire a thabhairt do bheirt pháistí (aois: buachaill 7 Cailín 5) ag tosú i Mí Mheán Fómhair. Beidh beagán obair tí ag teastáil freisin.
Uaireanta oibre: 1pm -6.30pm.
Dé Luain, De Mhairt , De Ceadaoin.
Tuilleadh Eolais: Ger Griffin 0872196556 gerdwyer@gmail.com

gerdwyer@gmail.com

Cúntóirí scoile

   
Tá cúntóirí scoile (ag obair lasmuigh de na huaireanta scoile) de dhíth ó Ghlór na nGael Bhaile Munna. Níl aon taithí de dhíth. Más as Baile Munna duit, is féidir cur isteach ar an bpost má tá tú 20 bliain d'aois. Más as áit éigin eile don té a chuireann isteach ar an bpost, caithfear a bheith ar a laghad 21. Ráta pá: €215.50 in aghaidh na seachtaine, 19 n-uaire oibre. Más spéis leat cur isteach ar an bpost, seol ríomhphost go pobalgael@yahoo.ie 
pobalgael@yahoo.ie
Múinteoir Gaeilge    

Tá múinteoirí Gaeilge ag teastáil chun an Ghaeilge a mhúineadh sna Institiúidí Eorpacha sa Bhruiséal. Beidh an deis ag na Múinteoirí seo an Ghaeilge a mhúineadh in institiúidí, órgáin, agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh.

CLL Language Centres

 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. Mura bhfuil spriocdháta luaite leis, cuirfear an fógra leis an suíomh ach bainfear arís é trí seachaine i ndiaidh.

  *Mura luaitear spriocdháta leis an bhfolúntas, cuirfear in airde é ar feadh 30 lá, agus théis 30 lá déanfar teagmháil leat le fiorsú an bhfuil an folúntas fós ar fáíl*

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Conas post a fhógairt:

 • Is féidir fógra poist a chur in airde ar an leathanach seo saor in aisce, trí theagmháil a dhéanamh linn ag peig@cnag.ie.
 • Táimid lán-sásta poist in earnáil na Gaeilge a chur chun cinn anseo agus ar na meáin shóisialta éagsúla, ionas go mbeadh fostóirí in ann an méid is mó fógraíochta a fháil.
 • Moltar cur síos an phoist a chur chugainn i bhfoirm PDF, nó nasc don leathanach gréasáin ábhartha a chur ar fáil. 
 • Bí cinnte go luann tú spriocdháta an iarratais. 

Conas post le Gaeilge a fháil: 

Tá leabhrán cuimhsitheach curtha le chéile ag Foras na Gaeilge agus GradIreland darb ainm Do Ghairm Le Gaeilge. Foghlaim conas CV a chur le chéile as Gaeilge nó léigh faoi na réimsí oibre éagsúla ina bhfuil an Ghaeilge mar bhuntáiste. Ar fáil anseo.

Cuirimid fáilte roimh an bpobal eolas a chur chugainn faoi phost ar bith gur chóir dúinn a bheith ar an eolas faoi. 

Fochatagóirí